Hulp bij ontslag nodig? Lees hier hoe een jurist u gratis kan helpen als u dreigt te worden ontslagen.

Er zijn verschillende vormen van ontslag. Een ontslag met wederzijds goedvinden is de meest voorkomende vorm van ontslag. Het ontslag wordt dan geregeld via een vaststellingsovereenkomst (hierna: beëindigingsovereenkomst). Aan de hand van verschillende redenen voor ontslag zal deze overeenkomst worden toegelicht.

Beëindigingsovereenkomst

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin iemand een beëindigingsovereenkomst zou kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als de werkgever vindt dat iemand niet goed functioneert, maar ook bij een reorganisatie. Deze twee situaties zullen hier worden besproken. Ook zal worden aangegeven in hoeverre een jurist u kan helpen.

Ontslag wegens disfunctioneren

Stel: een werkgever is niet tevreden over de werknemer. Hij voert een gesprek met de werknemer en geeft aan dat hij van plan is de werknemer te ontslaan. Maar de werknemer heeft een vast contract. Kan hij zomaar worden ontslagen?

Het antwoord hierop is: nee. Aangezien de werknemer een vast contract heeft, zal de werknemer moeten worden ontslagen via een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat de afspraken die worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.  Ook zal de procedure voorafgaand aan het ontslag op de juiste manier moeten zijn verlopen.

De werkgever zal meerdere functioneringsgesprekken met de werknemer moeten hebben gevoerd. De beoordelingen zijn van belang. Stel dat de werknemer steeds een positieve beoordeling krijgt. Het zou dan onredelijk zijn als hij wordt ontslagen, omdat hij niet goed functioneert. De werkgever had dit namelijk tijdens de functioneringsgesprekken moeten aangeven en de werknemer strenger moeten beoordelen.

Een ander voorbeeld: de werkgever heeft steeds functioneringsgesprekken gehouden. Hij heeft tijdens de gesprekken steeds aangegeven dat de werknemer niet goed functioneert. De werknemer heeft steeds negatieve beoordelingen gekregen. Is dit voldoende om de werknemer te ontslaan? Nee. Er zal namelijk een verbetertraject moeten plaatsvinden.

Verbetertraject

Wat houdt dit verbetertraject in? De werkgever zal samen de werknemer een concreet plan moeten maken. In dit plan wordt aangegeven op welke punten de werknemer tekortschiet. Er wordt concreet aangegeven wat de werknemer zal moeten doen om een positievere beoordeling te krijgen. Het is van belang dat het plan duidelijke doelstellingen bevat.

De werknemer heeft het verbetertraject doorlopen, maar alsnog is er geen verbetering. De werknemer functioneert nog steeds niet goed genoeg.  De werkgever zal vervolgens moeten bekijken of er in het bedrijf een andere geschikte functie beschikbaar is.

Er worden strenge eisen aan een ontslag wegens disfunctioneren gesteld. De werkgever zal het dossier op orde moeten hebben. Er zullen functioneringsgesprekken moeten zijn gehouden. Er zal een verbetertraject moeten zijn aangeboden. Ook zal er intern moeten worden gekeken of de werknemer op een andere afdeling aan de slag kan.

Hulp bij ontslag

Het is van belang om een jurist te laten beoordelen of de werkgever juist heeft gehandeld. Werkgevers ‘vergeten’ namelijk regelmatig om één van de bovenstaande stappen op de juiste wijze te doorlopen. Hulp bij ontslag nodig? U kunt ons gratis laten beoordelen of alles is gegaan zoals het hoort. Ook controleren wij gratis uw beëindigingsovereenkomst.

Ontslag door reorganisatie

Een werknemer kan worden ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. De vestiging van het bedrijf waar hij werkt gaat sluiten of er gaat een afdeling sluiten. In dit soort gevallen kan de werknemer een beëindigingsovereenkomst krijgen. Waar zal rekening mee moeten worden gehouden?

Als veel werknemers werkloos zullen worden door de reorganisatie, zal er een sociaal plan moeten worden opgesteld. Het sociaal plan komt tot stand doordat o.a. de vakbond en de werkgever met elkaar gaan onderhandelen. In het sociaal plan worden o.a. afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding reorganisatie

Bij een reorganisatie kunnen er in een sociaal plan afspraken worden gemaakt over een ontslagvergoeding. Normaal gesproken geldt de transitievergoeding. Maar in een sociaal plan kan van deze vergoeding worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld een vergoeding worden vastgesteld op basis van de kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule is een formule waarmee een ontslagvergoeding kan worden berekend. Maar deze formule is afgeschaft. De kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. Voor werknemers is dit ongunstig geweest. Een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule is namelijk vaak hoger dan de transitievergoeding.

Maar het is gunstig voor werknemers dat in een sociaal plan een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding kan worden opgenomen. In het sociaal plan kunnen ook andere afspraken worden gemaakt over de beëindiging van het contract. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de opzegtermijn en vrijstelling van werkzaamheden.

Beëindigingsovereenkomst reorganisatie

Nadat de onderhandelingen over het sociaal plan zijn afgerond, kan er een beëindigingsovereenkomst worden opgesteld. De overeenkomst wordt opgesteld door de werkgever. In deze overeenkomst zijn voorwaarden opgenomen die zijn gebaseerd op het sociaal plan. Er wordt dus eerst algemeen sociaal plan opgesteld. Vervolgens worden de bepalingen van het sociale plan toegepast op een individuele werknemer via een beëindigingsovereenkomst.

Onderhandelen beëindigingsovereenkomst

Bij een reorganisatie wordt een sociaal plan opgesteld. Om het sociaal plan tot stand te laten komen zijn er onderhandelingen nodig met de werkgever. Dit betekent dat de werknemer over de beëindigingsovereenkomst nauwelijks nog kan onderhandelen. Maar het is wel van belang dat de beëindigingsovereenkomst zodanig is opgesteld dat de werknemer een WW-uitkering kan krijgen. Hierover later meer.

Bij een ontslag wegens disfunctioneren kan wel worden onderhandeld  over de inhoud van beëindigingsovereenkomst. Ook bij andere ontslagredenen kan er worden onderhandeld. De bepaling waar het meest over wordt onderhandeld is de transitievergoeding (ontslagvergoeding).

Transitievergoeding

Werknemers die langer dan 2 jaar bij de werkgever werken en worden ontslagen, hebben recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Deze vergoeding is o.a. afhankelijk van het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. Werknemers die ouder zijn, kunnen lastiger een nieuwe baan vinden. Vandaar dat zij een hogere ontslagvergoeding krijgen.

Er kan worden onderhandeld over hoogte van de vergoeding. Indien de werknemer een ‘sterke’ zaak heeft, is de werkgever vaak bereid om hem een hogere vergoeding toe te kennen. Bij de onderhandelingen is aan te raden om een jurist in te schakelen.

WW-uitkering?

Krijgt een werknemer een WW-uitkering als hij een beëindigingsovereenkomst tekent? Ja, de werknemers kan dan een WW-uitkering krijgen. Maar dan zal de beëindigingsovereenkomst inhoudelijk moeten kloppen. De bepalingen zullen moeten voldoen aan de eisen van de UWV. Hulp bij ontslag kan van groot belang zijn. Om te voorkomen dat het UWV de WW-uitkering afwijst, kunt u een jurist inschakelen. De jurist zal de beëindigingsovereenkomst controleren. Als de artikelen van de overeenkomst niet goed zijn geformuleerd, zal de werkgever deze moeten aanpassen.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Hulp bij ontslag nodig? U kunt ons gratis inschakelen voor de t controle van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Hulp bij ontslag