Ontslag bij ziekte en een tijdelijk contract

Ontslag bij ziekte en een vast contract

Ontslag bij ziekte kan ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld omdat u het recht op een WW-uitkering en een ontslagvergoeding niet wil verspelen. Waar moet u op letten?

zelf ontslag nemen bij ziekte

Ontslag bij ziekte tijdelijk contract

Heeft u een tijdelijk contract? Dan is het voor een werkgever makkelijker om niet met u verder te gaan. Hij kan ervoor kiezen om het contract niet te verlengen. Maar dan heeft u recht op een transitievergoeding.

Ook kan hij proberen om het contract tussentijds op te zeggen. Dit mag alleen als er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst te vinden is. Dit houdt in dat er in het contract te lezen is dat de werkgever het contract tussentijds mag opzeggen.

Als u een tijdelijk contract heeft, wordt ontslag bij ziekte nog ingewikkelder. Om een WW-uitkering te kunnen krijgen, zal u arbeidsgeschikt moeten zijn. Als u een tijdje ziek bent, kan de werkgever u een vaststellingsovereenkomst geven. Via zo’n overeenkomst kan er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komen. Stemt u hiermee in? Dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

Heeft u een tijdelijk contract en krijgt u een vaststellingsovereenkomst? Laat de overeenkomst dan eerst gratis controleren door een jurist.

Ontslag tijdens proeftijd

De proeftijd is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat partijen de tijd hebben om aan elkaar te wennen. Ontslag bij ziekte tijdens de proeftijd is kan vervelend zijn, vooral omdat u tijdens deze periode weinig rechten heeft. Tijdens de proeftijd kan de werkgever u per direct ontslaan.

Heeft u een andere baan gevonden? Dan kunt u tijdens de proeftijd per direct ontslag nemen. Wil de werkgever niet verder met u? Dan kan hij u dus tijdens de proeftijd per direct ontslaan. De werkgever hoeft geen specifieke reden geven waarom hij in deze periode wil dat de werknemer vertrekt. Maar hij mag u niet ontslaan omdat u ziek bent.

Ontslag uitzendkracht

U bent uitzendkracht. Is ontslag bij ziekte dan mogelijk? In uw contract kan een uitzendbeding zijn opgenomen. Dit beding houdt in dat u wordt ontslagen als de opdrachtgever niet meer verder met u zou willen gaan. Een uitzendbeding mag niet in elk contract zijn opgenomen. Het beding is alleen toegestaan als u in fase a zit (ABU CAO) of fase 1 of 2 (NBBU CAO).

Officieel zou de werkgever u niet mogen ontslaan omdat u ziek bent. Maar de werkgever zou via het uitzendbeding alsnog tot ontslag over kunnen gaan. Hij geeft dan aan dat de opdrachtgever niet meer verder met u zou willen gaan.

Wat kunt u doen, als zieke uitzendkracht, nadat u via het uitzendbeding bent ontslagen? U zou het UWV kunnen benaderen en hen kunnen vragen om een Ziektewet-uitkering.

Is er in het contract geen uitzendbeding te vinden? Dan ontvangt u geen Ziektewet-uitkering. Het uitzendbureau zal dan tijdens de ziekte het loon door moeten betalen. Ook zullen zij u moeten helpen met re-integreren.

Ontslag bij ziekte en vast contract

Werknemers met een vast contract worden beter beschermd dan werknemers met een tijdelijk contract. De werkgever zal een goede reden moeten hebben om een vaste werknemer te ontslaan.

Zolang u ziek bent, geldt er een opzegverbod. Dit betekent dat de werkgever u niet mag ontslaan omdat u ziek bent. Hij mag u wel ontslaan als er een andere goede reden is. De eerst stap die de werkgever dan neemt, is het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt het ontslag geregeld.

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kan de werkgever het ontslag proberen af te dwingen bij het UWV of de rechter.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand kan komen. Een vaststellingsovereenkomst kan een goede optie zijn als u inmiddels hersteld bent, of verwacht snel hersteld te zijn. Wat hoort er te zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?

Bij deze overeenkomst is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de juiste opzegtermijn. De werkgever neemt het initiatief om u te ontslaan, en moet zich houden aan zijn opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat u voor de werkgever werkt. De opzegtermijn begint op 1 maand, en voor elke 5 jaar werk, wordt er 1 maand opzegtermijn toegevoegd. De maximale opzegtermijn is 4 maanden. Van de wettelijke opzegtermijn mag worden afgeweken in een arbeidsovereenkomst of CAO. Maar in een arbeidsovereenkomst mag geen kortere opzegtermijn zijn opgenomen dan de wettelijke opzegtermijn. Via de CAO kan wel rechtsgeldig een kortere opzegtermijn worden overeengekomen.

Tijdens de opzegtermijn kan ervoor worden gekozen om u vrij te stellen van werkzaamheden. Dit betekent dat u vanaf het moment van tekenen van de overeenkomst niet meer hoeft te werken. Maar u bent nog wel in dienst tot de einddatum. Dus u krijgt alsnog uw gebruikelijke salaris, exclusief reiskosten.

Hoe hoog wordt de ontslagvergoeding?

In de vaststellingsovereenkomst kan een ontslagvergoeding worden opgenomen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw salaris, en het aantal jaren dat u voor deze werkgever werkt. Bereken hier de ontslagvergoeding.

Als richtlijn voor de hoogte van de transitievergoeding kan men uitgaan van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. In de praktijk wordt er vaak onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Een rechtszaak kost namelijk tijd en geld. Sommige werkgevers hebben er daarom een extra bedrag voor over om samen tot een oplossing te komen.

Sinds 1 januari 2020 heeft u ook recht op een ontslagvergoeding als u minder dan 2 jaar bij de werkgever werkt.

Welke betalingen ontvangt u bij ontslag?

Zodra u uit dienst gaat, wordt er een eindafrekening opgesteld. De eindafrekening is de laatste betaling die u ontvangt van de werkgever. De werkgever is verplicht om het openstaande vakantiegeld uit te betalen. Over de verlofdagen kunt u onderling afspraken maken. U kunt ze opnemen, maar u kunt ook vragen om uitbetaling. In eerste instantie wordt er een hoger percentage aan belasting ingehouden over deze uitbetaling. Maar de teveel ingehouden belasting kunt u het jaar erop terugkrijgen via de belastingaangifte.

De werkgever kan de eindafrekening ook gebruiken om openstaande schulden te verrekenen. Het is daarom van belang om van tevoren afspraken te maken over de eventuele terugbetaling van studiekosten, leningen etc. Ook kunt u met de werkgever afspreken of u zich moeten houden aan een concurrentiebeding of relatiebeding. Deze bedingen kunnen u belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. U mag dan bijvoorbeeld niet bij klanten of concurrenten gaan werken.

Geen ontslagverbod na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte geldt het opzegverbod niet meer. Dit betekent dat u, in beginsel, mag worden ontslagen als u 2 jaar ziek bent geweest. De werkgever hoeft na 2 jaar ziekte ook geen salaris meer te betalen.

Als u na 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, zal de werkgever zich moeten inspannen om bij zijn bedrijf een passende functie voor u te zoeken.

Na 2 jaar ziekte kan het UWV u een WIA-uitkering toekennen. Deze uitkering krijgt u als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

De werkgever die weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hiervoor worden gestraft door het UWV. Hij zal dan een jaar extra moeten loon moeten betalen. Dit betekent dat u na 2 jaar ziekte nog steeds recht heeft op salaris. Ook zorgt dit ervoor dat na 2 jaar ziekte nog steeds een opzegverbod geldt.

Rond de 2 jaar ziekte komt er een keuring. Het UWV oordeelt dat voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op een WIA-uitkering. Werknemers met een lager ziektepercentage, kunnen na ontslag recht hebben op een WW-uitkering. Maar de werkgever zal eerst zijn best moeten doen om passend werk voor u te zoeken.

Bij een WIA-uitkering is de opzegtermijn van minder groot belang. U kunt in dit geval ook worden ontslagen zonder dat de opzegtermijn in acht wordt genomen. De ingangsdatum van de WIA-uitkering hangt namelijk niet af van de opzegtermijn.

Heeft u recht op een WW-uitkering?

Meestal is het voor partijen het beste om in goed overleg uit elkaar te gaan: ontslag met wederzijds goedvinden. Een rechtszaak kan namelijk lang duren en veel geld kosten. Maar krijgt de zieke werknemer dan wel een WW-uitkering?

De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers die hersteld zijn. Het is bij deze uitkering namelijk van belang dat u kunt solliciteren, en ergens anders aan de slag kunt.

Bent u ziek geweest en bent u nu hersteld? Dan kan ontslag met wederzijds goedvinden een goede optie zijn. De voorwaarden van het ontslag worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (of beÃĢindigingsovereenkomst). Ontslaat de werkgever u via deze overeenkomst? En is de overeenkomst goed opgesteld? Dan kan een WW-uitkering worden veiliggesteld.

Bent u nog ziek? Is er voorlopig nog geen uitzicht op herstel? En duurt de ziekteperiode nog geen 2 jaar? Dan is ontslag met wederzijds goedvinden waarschijnlijk niet verstandig. Hiermee verspeelt u het recht op een WW-uitkering. De werkgever zal namelijk salaris moeten doorbetalen. Het UWV neemt de betaling niet over, en weigert de WW-uitkering.

Ontslag nemen tijdens ziekte

U kunt zelf ontslag nemen als u ziek bent. Maar dat is niet altijd verstandig. Als u zelf ontslag neemt, verspeelt u rechten. Het recht op een WW-uitkering gaat verloren. En u heeft ook geen recht op een ontslagvergoeding.

Maar wat kunt u doen als er problemen ontstaan tijdens de re-integratie? Sommige werknemers krijgen tijdens de re-integratie een geschil met de werkgever. Ze nemen daardoor het liefst ontslag. Maar het is in deze situatie beter om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is. Misschien kan een deskundigenoordeel bijvoorbeeld een optie zijn. Of misschien helpt een gesprek met een mediator.

Verwacht u in deze situatie spoedig weer hersteld te zijn? Dan kan ontslag met wederzijds goedvinden een optie zijn. Het is dan belangrijk dat u uiterlijk de laatste werkdag hersteld bent. Anders komt uw WW-uitkering in gevaar.

Werkgevers kunnen u tijdens ziekte onder druk proberen te zetten. Ze adviseren bijvoorbeeld om zelf ontslag te nemen of om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Maar het is verstandig om het aanbod eerst te laten controleren door een jurist.

Ziek uit dienst

Werkgevers willen voorkomen dat u ziek uit dienst gaat. Dit kan voor hen namelijk extra kosten met zich mee brengen, in de vorm van een hoge premie. Ze willen dat u uiterlijk op de laatste werkdag hersteld bent.

Ook voor u kan het verstandig zijn om u af te vragen of u op de laatste werkdag hersteld zal zijn. Gaat u ziek uit dienst? Dan kan het recht op een WW-uitkering in gevaar komen. Hiervoor zal u namelijk arbeidsgeschikt moeten zijn. U moet beschikbaar zijn voor werk. Ook zal u moeten solliciteren. Dit gaat niet als u ziek bent.

Ziek tijdens reorganisatie

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Dit betekent dat de werkgever uw contract in beginsel niet mag opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen. Ontslag bij ziekte is mogelijk als het bedrijf gaat sluiten.

Dit wordt geregeld in artikel 7:670a, lid 2, onderdeel d. Als het bedrijf gaat sluiten, mag ook de zieke werknemer worden ontslagen. De zieke werknemer zou dan na sluiting in aanmerking kunnen komen voor een Ziektewet-uitkering.

Is de werknemer hersteld op het moment dat het bedrijf sluit, dan zou hij een WW-uitkering kunnen krijgen. De WW-uitkering gaat pas in op het moment dat de opzegtermijn is afgelopen. Bij het plotseling sluiten van het bedrijf, kan het voor de werkgever niet mogelijk zijn om de juiste opzegtermijn toe te passen. De werknemer zou hiervoor gecompenseerd kunnen worden door een hogere ontslagvergoeding.

Als er slechts een vestiging of een afdeling wordt gesloten, zal de werkgever zich moeten inspannen om de werknemer binnen het bedrijf te herplaatsen. Maar de nieuwe functie zal passend moeten zijn.

Het ontslag zou op meerdere manieren kunnen plaatsvinden. U zou kunnen worden ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, dan wordt de zaak voorgelegd aan het UWV. De werkgever mag dan pas overgaan tot ontslag als hij een ontslagvergunning krijgt van het UWV.

Wat kan er gedaan worden tegen een slapend dienstverband?

Ontslag bij ziekte is niet voor alle werkgevers een optie. U kunt langer dan 2 jaar ziek zijn en een WIA-uitkering hebben. U krijgt geen salaris meer. Dus heeft in dienst blijven weinig nut. Maar de werkgever wil u niet ontslaan. Hij wil namelijk geen ontslagvergoeding betalen. Wat is hieraan te doen?

Deze situatie wordt het slapend dienstverband genoemd. De regeling compensatie transitievergoeding kan ervoor zorgen dat een werkgever gestimuleerd wordt om u te ontslaan. Hij kan namelijk de betaalde transitievergoeding (ontslagvergoeding) terugkrijgen van het UWV. Per saldo kost het ontslag de werkgever dus niets.

Alsnog kiezen niet alle werkgevers ervoor om de werknemer met een WIA-uitkering te ontslaan. Wat kunt u hieraan doen? U zou de zaak kunnen voorleggen aan de rechter.

De hoogste rechter (Hoge Raad) heeft inmiddels geoordeeld dat slapende dienstverbanden in veel gevallen niet meer zijn toegestaan.

Gratis juridisch advies ontslag bij ziekte

Veel werkgevers bieden de werknemer een budget aan voor juridische hulp. Bij ontslag met wederzijds goedvinden nemen ze in de vaststellingsovereenkomst op dat de werknemer de juridische kosten niet zelf hoeft te betalen. Vandaar dat juridische hulp u geen geld hoeft te kosten.

Wordt u geconfronteerd met ontslag bij ziekte? Zorg dat u juridische hulp zoekt. Zo voorkomt u dat u rechten verspeelt.