ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden? Wat houdt het in? Waar moet rekening mee worden gehouden? In dit artikel krijgt u tips over de handelswijze bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat werkgever en werknemer overeenstemming bereiken over de beëindiging van het dienstverband. Indien de werknemer een vast contract heeft, maken werkgever en werknemer bijvoorbeeld via een overeenkomst afspraken over de hoogte van de vergoeding, de opzegtermijn, uitbetaling van vakantiedagen etc.

Vaststellingsovereenkomst

Als de werknemer van plan is om de werknemer te ontslaan, kan hij ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst voor te leggen aan de werknemer. De werknemer krijgt vervolgens de tijd om de overeenkomst te bestuderen en aan te geven of hij het eens is met de inhoud van de overeenkomst. Ook begint hiermee het onderhandelingstraject.

Het is van belang om de overeenkomst voor te leggen aan een jurist. Een jurist kan er namelijk voor zorgen dat het recht op een WW-uitkering wordt veiliggesteld. Ook kan hiermee worden voorkomen dat de werknemer een te lage transitievergoeding krijgt.

Het is aan te raden om niet te snel een handtekening onder de overeenkomst te zetten. Indien de werknemer dit onverhoopt alsnog doet en later spijt krijgt van zijn beslissing, is er nog een laatste redmiddel. De werknemer heeft namelijk het recht om binnen 14 dagen na ondertekening terug te komen op zijn beslissing.

Functioneringsgesprekken

Als het dienstverband dreigt te worden beëindigd omdat de werknemer niet goed functioneert, is het van belang dat de werkgever regelmatig en tijdig functioneringsgesprekken heeft gehouden. Vaak zijn werkgevers niet ‘streng’ genoeg bij deze gesprekken. Een werknemer krijgt bijvoorbeeld een positieve beoordeling, terwijl de werkgever ontevreden is over zijn functioneren.

Bovendien dienen er gespreksverslagen van de functioneringsgesprekken te worden gemaakt. Het is aan te raden dat deze verslagen door beide partijen worden ondertekend.

Indien de werkgever ontevreden is over het functioneren van de werknemer is het voorts van belang dat er een verbetertraject wordt afgesproken.

Juridische kosten

Veel werknemers zijn huiverig om bij een dreigend ontslag een jurist in te schakelen. Zij denken bijvoorbeeld dat ze hierdoor geconfronteerd worden met hoge kosten. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. In de beëindigingsovereenkomst wordt vaak overeengekomen dat de werkgever de juridische kosten betaalt.

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen. In beginsel kost dit de werknemer niets en hiermee wordt voorkomen dat hij, vanwege gebrekkige juridische kennis, minder krijgt dan hetgeen waar hij recht op heeft.

Geen overeenstemming bereikt?

Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever. De werkgever kan er vervolgens voor kiezen om een ontslagprocedure te starten bij de rechter. Als bedrijfseconomische reden ten grondslag liggen aan het ontslag, zal het UWV toestemming moeten geven voor het ontslag.