Tijdens zwangerschap mag u niet worden ontslagen. Er geldt dan namelijk een opzegverbod. Hoe oordeelt u de rechter over dit opzegverbod? En heeft u recht op een extra hoge ontslagvergoeding bij ontslag tijdens zwangerschap?

ontslagvergoeding bij zwangerschap

Werkzaamheden vervallen tijdens zwangerschap

In een zaak kreeg de rechter de vraag voorgelegd of een zwangere werkneemster mocht worden ontslagen omdat haar werkzaamheden zijn vervallen. Ook oordeelde de rechter over de hoogte van de ontslagvergoeding bij ontslag tijdens zwangerschap.

De functie van werkneemster was vervallen. Het UWV had toestemming gegeven voor ontslag. Vervolgens werd werkneemster ontslagen. Ze legde de zaak vervolgens voor aan de rechter.

De rechter oordeelde dat de werkzaamheden van de werkneemster niet volledig waren vervallen. De werkgever had bij het UWV aangegeven dat een gedeelte van de werkzaamheden zou blijven bestaan.

Ontslagvergoeding bij ontslag tijdens zwangerschap

De rechter vond dat werkneemster onterecht was ontslagen tijdens haar zwangerschap. Het ontslag was in strijd met het opzegverbod. Maar wat is een geschikte ontslagvergoeding bij ontslag tijdens zwangerschap?

In dit geval kreeg werkneemster een uitkering van het UWV, omdat haar ziekte is ontstaan door de zwangerschap. De uitkering bedroeg 100% van het salaris. De rechter nam dit mee in het oordeel over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Na 2 jaar ziekte kan een werknemer via het UWV worden ontslagen. Een aantal maanden na het eindigen van het bevallingsverlof werd de arbeidsovereenkomst opgezegd. Ze liep hierdoor inkomsten mis. De overeenkomst had namelijk door kunnen lopen tot het einde van de tweejarige ziekteperiode. De hoogte van die gemiste inkomsten was € 8.392,15. Dit bedrag werd meegenomen bij de berekening van de ontslagvergoeding.

Ze had dus tot het moment van 2 jaar ziekte in dienst kunnen blijven. Haar ontslagvergoeding zou dan hoger zijn. Het verschil tussen de betaalde ontslagvergoeding en de te betalen ontslagvergoeding was € 839,22 bruto. Ook dit bedrag werd meegenomen bij de berekening van de ontslagvergoeding.

In sommige gevallen is een werkgever goedkoper uit als hij een werknemer ontslaat op ernstig verwijtbare wijze. Het toekennen van een billijke vergoeding zou dit kunnen voorkomen. In dit geval vond de rechter een billijke vergoeding van € 15.000,- passend.

De werkgever heeft het contract opgezegd, terwijl hij wist dat de werknemer zwanger was. De rechter vindt dat dit niet onbestraft mag blijven. Vandaar de billijke vergoeding.

Wat staat er in de wet?

In de wet is te lezen dat u niet mag worden ontslagen tijdens zwangerschap. De werkgever kan u vragen om een zwangerschapsverklaring. Deze kunt u krijgen via een arts of verloskundige.

U heeft recht op zwangerschapsverlof in de 6 weken voorafgaand aan de dag na de uitgerekende datum.

Tijdens het bevallingsverlof mag u niet worden ontslagen. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Dit verlof duurt 10 weken. Het kan worden vermeerderd met de dagen waarop het zwangerschapsverlof minder dan 6 weken heeft geduurd.

Ook tijdens de eerste 6 weken na het bevallingsverlof mag u niet worden ontslagen. Hetzelfde geldt voor een eventuele ziekteperiode na het bevallingsverlof. Maar de ziekte moet dan wel het gevolg zijn van de zwangerschap of bevalling.

Hoogte ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is wettelijk geregeld. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal jaren dat u voor de werkgever werkt, en uw salaris.

Naast de transitievergoeding kan de rechter een billijke vergoeding toekennen. Dit is een vergoeding die bovenop de transitievergoeding komt. Deze wordt toegekend in uitzonderingssituaties. De bovenstaande zaak was zo’n uitzonderingssituatie.

Als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt, kan er een billijke vergoeding worden toegekend. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de omstandigheden. Het is van tevoren lastig in te schatten hoe hoog deze vergoeding zal zijn. Vandaar dat werknemers bij een rechtszaak vaak een (extreem) hoge vergoeding vragen. Als de rechter een billijke vergoeding toekent, is het vaak een lagere vergoeding dan door werkneemster wordt verzocht.

Bij het toekennen van de billijke vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld rekening houden met het aantal jaren dat u voor de werkgever zou kunnen werken.

Ontslag tijdens zwangerschap en uitkering

Tijdens zwangerschap kunt u recht hebben op zwangerschapsverlof. Na de bevalling kunt u recht hebben op bevallingsverlof.

Wordt u ziek naar aanleiding van de zwangerschap, en heeft de werkgever u inmiddels ontslagen? Dan zou u recht kunnen hebben op een ziektewet-uitkering.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.