ORT tijdens vakantie? Hoort een werkgever tijdens vakantie van de werknemer de onregelmatigheidstoeslag door te betalen? En hoort dit ook te gebeuren tijdens ziekte van de werknemer?

Wat is ORT?

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag die wordt betaald als een werknemer onregelmatige diensten werkt. De toeslag wordt bijvoorbeeld betaald als diegene ’s nachts of in het weekend werkt. Deze toeslag komt vaak voor in de zorg, maar ook in de haven, bij fabriekswerk, etc.

ORT is vaak gebaseerd op het aantal uren dat de werknemer op onregelmatige tijden werkt. Hoe meer uren er worden gewerkt, hoe hoger de toeslag is.

ORT tijdens vakantie

Wat is ORT?

Elke werknemer heeft recht op vakantie. Tijdens deze periode wordt de werknemer doorbetaald. Maar hij draait in deze periode uiteraard geen onregelmatige diensten. Heeft hij recht op ORT tijdens vakantie?

Het is van belang dat een werknemer tijdens de vakantie niet teveel inkomen mag kwijtraken. Hierdoor zou hij kunnen worden belemmerd om vakantie op te nemen. Uiteraard krijgt hij zijn basissalaris doorbetaald. Maar hoe zit het met doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag?

Deze vraag kwam aan de orde bij Hof van Justitie van de Europese Unie. Het ging in deze zaak om een piloot die op onregelmatige tijden werkt.  Tijdens zijn vakantie krijgt hij zijn normale salaris doorbetaald. Maar hij ontving geen onregelmatigheidstoeslag.

Het Hof gaf aan dat hij tijdens zijn vakantie ook alle looncomponenten doorbetaald hoort te krijgen die intrinsiek samenhangen met de taken die hem op basis van zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen. Op basis hiervan hoort hij ook ORT betaald te krijgen tijdens zijn vakantie.

Onze Nederlandse rechters volgen dit arrest van de Europese rechter. Maar de verplichting om onregelmatigheidstoeslag door te betalen tijdens vakantie, vloeit ook voort uit de Nederlandse wet.  Het zal dan wel moeten gaan om een structurele toeslag. Dit betekent dat er structureel onregelmatige diensten moeten worden gewerkt. Als er slechts af en toe onregelmatige diensten worden gewerkt, voldoet diegene niet aan dit vereiste.

ORT tijdens ziekte

De werkgever dient tijdens ziekte van de werknemer minstens 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon door te betalen. Maar valt de ORT ook onder het begrip ‘naar tijdsruimte vastgesteld loon’? Deze toeslag valt onder dit begrip als er structureel onregelmatige diensten worden gewerkt en hiervoor een toeslag wordt betaald. In dit geval zal de toeslag tijdens ziekte moeten worden doorbetaald.

Als de werknemer slechts een enkele keer een onregelmatigheidstoeslag ontvangt, heeft hij geen recht op doorbetaling van de toeslag tijdens ziekte.

Hoe  is dit geregeld in de wet?

Uit de wet blijkt dat een werknemer loon ontvangt. Ook staat in de wet dat een werknemer tijdens vakantie en ziekte recht heeft op loon.

De onregelmatigheidstoeslag houdt verband met specifieke onderdelen van het werk. Dit betekent dat deze toeslag doorbetaald dient te worden tijdens de vakantie.

Maar betalen werkgevers de toeslag daadwerkelijk door tijdens vakantie en ziekte?

Wij merken dat veel werkgevers ‘vergeten’ om de ORT te betalen tijdens vakantie en ziekte van de werknemer. Nadat de werknemer een jurist een brief heeft op laten opstellen, wordt de toeslag alsnog betaald.

Ook is er in sommige CAO’s opgenomen dat de toeslag door dient te worden betaald tijdens vakantie en ziekte. Werkgevers die onder de CAO vallen, zullen zich aan de CAO moeten houden. Hierdoor kan het gebeuren dat de werkgever u vanaf 2017 tijdens vakantie en ziekte ORT gaat betalen. Maar zij zullen dit ook moeten doen voor de afgelopen 5 jaren.

Tot hoe ver terug kan ik de gemiste onregelmatigheidstoeslag krijgen?

De verjaringstermijn van de onregelmatigheidstoeslag is 5 jaar. U kunt dus tot 5 jaar terug de ORT terugkrijgen. Dit kan een behoorlijk bedrag zijn. Het loont dus zeker om hier werk van te maken.

De verjaring kan worden gestuit (stopgezet) door een brief te sturen naar de werkgever. Het is verstandig om deze brief door een jurist op te laten stellen.

Maar wat als mijn werkgever niet uit zichzelf betaalt?

Indien de werkgever de ORT niet betaalt, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Als u structureel ORT ontvangt, heeft u een goede kans om de zaak te winnen. Een jurist kan u hiermee helpen.

ORT tijdens vakantie VVT

De CAO VVT is van toepassing op Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en de Thuiszorg. Veel werknemers die onder deze CAO vallen, werken op onregelmatige tijden. Zij ontvangen onregelmatigheidstoeslag. Dit betekent dat zij deze toeslag ook horen te krijgen tijdens vakantie en ziekte. Vandaar dat zij een schikkingsvoorstel hebben ontvangen. Door ondertekening van dit voorstel worden ze gecompenseerd voor de gemiste ORT tijdens vakantie.

Werknemers die niet akkoord zijn gegaan met het voorstel, kunnen de gemiste toeslag vaak alsnog  krijgen. Zij kunnen hun werkgever per brief hierom verzoeken. Als de werkgever niet meewerkt, kunnen zij een rechtszaak starten.

Werknemers kunnen de toeslag tot 5 jaar terug ontvangen. Zij kunnen geen toeslag over een langere periode dan 5 jaar krijgen. De verjaringstermijn is namelijk 5 jaar. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk een brief stuurt naar de werkgever. Hiermee kunt u de verjaring stopzetten.

Nabetaling ORT gehandicaptenzorg

Ook werknemers die werken in de gehandicaptenzorg kunnen de gemiste ORT terugkrijgen. In de cao Gehandicaptenzorg  is opgenomen dat zij 8,3% over de onregelmatigheidstoeslag uit de jaren 2012 tot 2015 terugkrijgen.

Wij vinden deze compensatie aan de lage kant. Neemt u gerust contact met ons op zodat wij kunnen bekijken in hoeverre u een hogere compensatie kunt krijgen.

Ik werk nog geen 5 jaar bij de werkgever. Kan ik alsnog de toeslag ontvangen?

U kunt met terugwerkende kracht ORT ontvangen over de vakantie- en ziekteperiodes van de afgelopen 5 jaar.  Als u nog geen 5 jaar bij de werkgever heeft gewerkt, kunt u de ORT naar rato ontvangen.

Hoeveel ORT krijg ik terug?

Het bedrag dat u aan gemiste toeslag ontvangt, hangt af van het aantal vakantiedagen en ziektedagen over de afgelopen 5 jaar. Tijdens deze periode had u immers ORT moeten ontvangen.

Er wordt vaak een specifiek jaar gekozen als richtjaar. Over dit jaar wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag berekend. Dit gemiddelde wordt vervolgens gebruikt om de gemiddelde toeslag over de afgelopen 5 jaar te berekenen.

Het bedrag dat u ontvangt, kan ook worden verhoogd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging. Het bedrag had namelijk al veel eerder moeten worden betaald. Voor de te late betaling wordt u gecompenseerd door de wettelijke rente en wettelijke verhoging.

Ook zal u tijd en/of kosten moeten maken voor het krijgen van de gemiste toeslag. Via ontvangst van de buitengerechtelijke incassokosten kunt u hiervoor een compensatie krijgen.

Kan ik de ORT met terugwerkende kracht van de vorige werkgever terugvorderen?

U kunt ook gemiste onregelmatigheidstoeslag van een vorige werkgever terugvorderen. Maar de vordering mag dan niet zijn verjaard. Dit betekent dat u de ORT over de afgelopen 5 jaar terug kunt krijgen. Alle gemiste toeslag van langer dan 5 jaar terug kunt u niet terug krijgen, tenzij u in de afgelopen jaren via een brief heeft gevraagd om uitbetaling van de toeslag. Hiermee kunt u namelijk de verjaring stuiten (stopzetten).

Als u nog geen brief heeft gestuurd naar de werkgever, zult u dit zo snel mogelijk moeten doen. Hiermee voorkomt u dat de gemiste ORT zo ‘oud’ is dat u deze niet meer kan terugvorderen.

Hoeveel kost het inschakelen van een jurist voor hulp bij terugvordering van de ORT?

Voor ORT-zaken kunt u ons inschakelen op basis van ‘no cure, no pay’. Dit betekent dat u ons niets betaalt als onze hulp u geen geld oplevert. Als onze hulp u een bepaald bedrag oplevert, betaalt u ons een percentage van dit bedrag.

Wilt u meer informatie over doorbetaling van ORT tijdens vakantie en ziekte? Neem ORT tijdens vakantiegerust vrijblijvend contact op.