100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens die we verzamelen gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving.

In deze Privacyverklaring gaan we nader in op wiens persoonsgegevens we verzamelen, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken en aan wie persoonsgegevens door ons worden verstrekt. Verder bevat deze Privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website;
 • Onze cliënten;
 • Potentiele cliënten;
 • Personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij HBJC als jurist optreedt;
 • (medewerkers van) Leveranciers;
 • Derden die met HBJC communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt HBJC?
HBJC verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website.

Door u aan HBJC verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht;
 • Uw surfgedrag en interesses.

Waarom verwerkt HBJC uw persoonsgegevens?
HBJC gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van juridische diensten voor onze cliënten;
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

De beveiliging van uw gegevens
HBJC neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens HBJC toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. HBJC hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@hbjc.nl contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor HBJC noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden
 • Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. HBJC is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van HBJC en dus op verzoek en conform instructie van HBJC handelt, sluit HBJC met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door HBJC baseert HBJC zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van HBJC, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, risico-inventarisatie, voorkoming van belangenconflicten, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten.

Bewaartermijnen
HBJC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang HBJC dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten
U kunt HBJC verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. HBJC zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken de privacyvriendelijke versie van Google Analytics. Dit betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. Hierdoor hoeft u ons geen toestemming voor cookies te geven. 

HBJC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Statement aan veranderingen onderhevig
HBJC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal HBJC dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen HBJC en enige bezoeker aan deze site of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@hbjc.nl. 

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog