Veel werknemers vragen zich of zij een WW-uitkering krijgen als zij in 2023 een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Het antwoord: dat hangt er vanaf. We zullen dit hier toelichten.

Ontslag op staande voet

Als u op staande voet wordt ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Wat is een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet houdt in dat u per direct wordt ontslagen. U heeft zoiets ernstigs gedaan dat de werkgever per direct afscheid van u neemt. Een ontslag op staande voet kan vervelende gevolgen hebben. U komt hierdoor meteen zonder salaris te zitten en heeft geen recht op een WW-uitkering. Het UWV geeft u geen WW-uitkering omdat u het ontslag zelf heeft veroorzaakt.

De werkgever moet een goede reden hebben om iemand op staande voet te kunnen ontslaan, zoals:

  • vervalsing van getuigschriften;
  • dronkenschap;
  • diefstal;
  • seksuele intimidatie van collega’s;
  • werkweigering.

Vaststellingsovereenkomst initiatief werknemer

Als u zelf het initiatief neemt voor het ontslag, heeft u in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Het is daarom het beste om alleen zelf ontslag te nemen als u een nieuwe baan heeft gevonden.

Slechts in uitzonderingsgevallen kunt u zelf ontslag nemen en het recht op een WW-uitkering behouden. Dit kan bijvoorbeeld als u van de werkgever aan de slag moet bij een andere vestiging. Hierdoor krijgt u een onaanvaardbare lange reistijd, bijvoorbeeld een reistijd van 3 uur voor een enkele reis (zie deze rechtszaak over reistijd en het recht op een uitkering.)

Is een vaststellingsovereenkomst WW-proof?

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst

Voor het behoud van het recht op een WW-uitkering kan ontslag met wederzijds goedvinden een goede optie zijn. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is in 2023 nog steeds mogelijk om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst en het recht op een WW-uitkering te behouden.

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het ontslag. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de transitievergoeding, het getuigschrift, uitbetaling van vakantiedagen etc.

De beëindigingsovereenkomst zal op de juiste wijze moeten zijn opgesteld om een WW-uitkering te krijgen. Het is daarom van belang om de overeenkomst te laten controleren door jurist. Hiermee kan het recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld. (Voor werknemers controleren wij de beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst gratis. De kosten worden, na overleg, in rekening gebracht bij de werkgever. Wij nemen nooit zonder uw toestemming contact op met de werkgever.)

Het  voordeel van ontslag via een beëindigingsovereenkomst is dat partijen op een correcte manier uit elkaar gaan. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. Vervolgens is het ontslag geregeld. Uiteraard zal er wel rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn.

U mag niet per direct worden ontslagen. U krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn is verstreken. Als u per direct zou worden ontslagen, zou u een periode moeten overbruggen zonder inkomsten. U krijgt geen salaris meer en krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn voorbij is.

Ontslagovereenkomst tekenen tijdens ziekte?

Tijdens ziekte is het vaak niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

De werkgever zal het salaris van een zieke werknemer 2 jaar moeten doorbetalen. De werkgever kan u tijdens ziekte een ontslagovereenkomst aanbieden. Hij hoopt dat u akkoord gaat, want dan hoeft hij u geen salaris meer te betalen.

Ook is het voor de WW-uitkering van belang dat u gaat solliciteren. Als u ziek bent, kan het lastig zijn om aan de sollicitatieplicht van het UWV te voldoen.

Aangezien u niet kunt solliciteren omdat u ziek bent, zal het UWV de WW-uitkering waarschijnlijk weigeren. U dient namelijk beschikbaar te zijn voor werk.

Na 2 jaar ziekte zou een vaststellingsovereenkomst een goede optie kunnen zijn, omdat de werkgever u vanaf dat moment geen salaris meer hoeft te betalen.

Opzegtermijn

Voor de WW-uitkering is de opzegtermijn van belang. Hoe lang is deze opzegtermijn?

Vaak is er in een arbeidsovereenkomst opgenomen hoe lang de opzegtermijn is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opzegtermijn voor de werkgever en werknemer. Bij ontslag via een beëindigingsovereenkomst neemt de werkgever het initiatief. Dit betekent dat moet worden gekeken naar de opzegtermijn van de werkgever. Kijk voor de opzegtermijn ook naar de cao en naar de wet.

Het kan verwarrend zijn dat u op verschillende plekken moet zoeken naar de opzegtermijn, vooral als op de ene plek een andere opzegtermijn wordt genoemd dan op de andere plek. De opzegtermijn uit de cao is het belangrijkst. Van deze opzegtermijn mag alleen in uw voordeel worden afgeweken. Als de opzegtermijn van werkgever volgens de cao bijvoorbeeld twee maanden is, mag er in uw contract een langere opzegtermijn worden afgesproken, maar geen kortere opzegtermijn. Een opzegtermijn van drie maanden zou dan mogen, maar twee maanden is te kort.

In sommige gevallen is er zowel in de CAO als de arbeidsovereenkomst niets geregeld over de opzegtermijn. Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. (Er kan specifiek in de arbeidsovereenkomst of CAO zijn genoteerd dat de wettelijke opzegtermijn van toepassing is. Ook nu geldt de wettelijke opzegtermijn.)

Houd er rekening mee dat de WW-uitkering pas ingaat na afloop van de opzegtermijn.

Uiteraard mag u met de werkgever afspraken maken over de einddatum. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst. Soms wil een werkgever de opzegtermijn niet in acht nemen, bijvoorbeeld omdat een vestiging gaat sluiten. Hij stelt dan voor om een hogere ontslagvergoeding te betalen als compensatie. U tekent bijvoorbeeld in februari de vaststellingsovereenkomst. De opzegtermijn is een maand. Bij de opzegtermijn tellen alleen volledige maanden mee. Dit betekent dat maart de maand opzegtermijn is en dat u vanaf 1 april een WW-uitkering kunt aanvragen. Maar misschien willen jullie allebei vanaf 1 maart uit elkaar. Dit is mogelijk, maar de WW uitkering gaat pas in na de opzegtermijn, dus op 1 april. De werkgever betaalt u dan een extra maandsalaris als ontslagvergoeding om u te compenseren voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

Voorbeeld: u bent beveiliger en valt onder de cao particuliere beveiliging. U heeft een vast contract en werkt er 3 jaar. U gaat uit dienst via een vaststellingsovereenkomst. Normaal gesproken is de opzegtermijn 1 maand, omdat u er minder dan vijf jaar werkt. Maar in de cao is genoteerd dat de opzegtermijn 8 weken is. De opzegtermijn uit de cao is ‘sterker’ dan de wettelijke opzegtermijn. Vandaar dat de opzegtermijn uit de cao (8 weken) van toepassing is. U tekent de overeenkomst op 5 maart. Uw WW-uitkering gaat in op 30 april, 8 weken na 5 maart.

Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent bij de werkgever. De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever bedraagt:

  • 1 maand als u 0 tot 5 jaren in dienst bent;
  • 2 maanden u 5 tot 10 jaren in dienst bent;
  • 3 maanden als u 10 tot 15 jaren in dienst bent;
  • 4 maanden als u 15 jaren of langer in dienst bent.

Dit is de opzegtermijn voor de werkgever. Die is van toepassing als u via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat.

Als u zelf ontslag neemt, geldt de opzegtermijn van de werknemer. Die is meestal 1 maand, tenzij in uw contract of CAO een andere opzegtermijn wordt genoemd.

De opzegtermijn kan een belangrijke rol spelen bij het recht op een WW-uitkering. De ingangsdatum van de WW-uitkering is namelijk gelijk aan de einddatum van de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn zal de werkgever u moeten doorbetalen. U heeft immers nog steeds een rechtsgeldig contract.

De werkgever kan ervoor kiezen om u tijdens de opzegtermijn vrij te stellen van werkzaamheden. U krijgt dan het salaris doorbetaald, maar hoeft niet meer te werken. U kunt zich tijdens de opzegtermijn volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.

Een andere veelgemaakte afspraak is dat u tijdens de opzegtermijn nog moet werken, maar sollicitatiegesprekken onder werktijd mag inplannen.

Hoe lang recht op WW-uitkering?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, zult u moeten voldoen aan de wekeneis. Dit betekent dat u minstens 26 weken van de afgelopen 36 weken gewerkt moet hebben.

U krijgt vervolgens een basis-uitkering van 3 maanden. Hiernaast kunt u in aanmerking komen voor een verlengde uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van het aantal dat u heeft gewerkt.

De maximale duur van de WW-uitkering is verkort. Via deze rekenhulp kunt u berekenen hoe lang uw WW-uitkering duurt.

Hoe hoog wordt de WW-uitkering?

In de eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van uw salaris. Daarna ontvangt u 70%. Hier kunt u de exacte hoogte berekenen.

De hoogte van de WW-uitkering wordt gebaseerd op uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 12 maanden. Gaat u bijvoorbeeld in de laatste maand minder werken? Dan heeft dit slechts een kleine invloed op de hoogte van uw uitkering.

Als u ziek bent, mag de werkgever u een lager salaris betalen, bijvoorbeeld 70% van uw normale salaris. Maar dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heeft de rechter bepaald bij deze zaak.

De WW-uitkering wordt berekend over uw gemiddelde maandloon. Maar er is een maximum. Het maximum in 2023 is € 5.579,66 bruto per maand. Verdient u meer dan dit bedrag? Dan ontvangt u een lagere uitkering dan 70% van uw salaris. Uw WW-maandloon wordt nu verlaagd naar dit bedrag, en u ontvangt hiervan 70%. Na 2 maanden is het maximale bedrag dat u aan WW-uitkering ontvangt dus € 3.905,75 bruto (70% van € 5.579,66). En de eerste 2 maanden is de maximale WW-uitkering € 4.184,74 bruto (75% van €5.579,66).

Voorwaarden WW-uitkering?

Er zijn een aantal voorwaarden om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen.

U zult meer dan 5 uur per week aan uren moeten verliezen. Dit is anders voor werknemers die minder dan 10 uur per week werkten. Zij moeten minstens de helft van het aantal uren zijn kwijtgeraakt.

U moet direct bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen.

Ook zult u moeten voldoen aan de hiervoor besproken wekeneis (minstens 26 weken gewerkt).

De werkloosheid mag niet uw eigen schuld zijn. De werkloosheid is uw eigen schuld als u bijvoorbeeld terecht op staande voet bent ontslagen.

Recht op WW-uitkering na tijdelijk contract?

Ook na een tijdelijk contract kunt u een werkloosheidsuitkering krijgen. Maar u moet dan minstens 26 weken van de laatste 36 weken hebben gewerkt.

In 2023 krijgt u ook een transitievergoeding als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Verliest u het recht op WW als u ontslag neemt, omdat u ander werk heeft?

Als u ander werk heeft, zou u ontslag kunnen nemen. Maar als u ontslag neemt, kunt u het recht op een uitkering verliezen. Hoe hiermee om te gaan?

Uiteraard moet u de vrijheid hebben om ergens anders te kunnen werken. Maar in sommige gevallen zou u van tevoren kunnen weten dat de nieuwe baan ervoor kan zorgen dat u werkloos wordt. In die gevallen moet u goed opletten.

De wekeneis speelt een belangrijke rol. Deze eis houdt in dat u 26 van de laatste 36 weken gewerkt moet hebben om een WW-uitkering te krijgen. Als u bij uw nieuwe werk 26 weken heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. Weken waarin u ziek bent, tellen niet mee voor de wekeneis. Maar weken waarin u bent vrijgesteld, tellen mee.

Stel dat u een vast contract heeft, en u krijgt een andere baan aangeboden. U krijgt daar een contract van 1 jaar. In dat geval zou u ontslag kunnen nemen bij uw oude werkgever, en de nieuwe baan kunnen aannemen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het recht op een uitkering. Het contract duurt namelijk langer dan 26 weken, waardoor u voldoet aan de wekeneis. (Om ww te kunnen krijgen nadat uw nieuwe baan is geëindigd, is het van belang dat u niet zelf ontslag neemt bij de nieuwe baan.)

Ook als u nu in de proeftijd wordt ontslagen, kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Toen u de baan aannam, had u namelijk uitzicht op werk dat langer dan 26 weken zou duren, want u kreeg een contract voor 1 jaar. U had niet kunnen weten dat u in de proeftijd zou worden ontslagen. Uw WW komt nu niet in gevaar. (Ook nu is het van belang dat u de afgelopen 26 weken heeft gewerkt. Anders krijgt u alsnog geen uitkering.)

Het bovenstaande kunt u teruglezen in deze uitspraak van de rechter. De uitspraak is uit 2009, maar wordt door de rechter en het UWV nog steeds gebruikt om te bekijken of u ‘verwijtbaar werkloos’ bent als u een andere baan aanneemt.

U neemt ontslag, maar de nieuwe baan gaat niet door. Wat nu?

Stel dat u ander werk krijgt aangebonden, en ontslag neemt bij uw ‘oude werkgever’. Helaas gaat de nieuwe baan niet door. De oude werkgever zou u niet meer terug willen. Kunt u dan terugvallen op een WW-uitkering?

Als u de nieuwe baan zelf afzegt, heeft u geen recht op een uitkering. Maar als de nieuwe werkgever u niet meer zou willen hebben, kunt u recht hebben op een uitkering. Het is nu van belang of het contract van de nieuwe werkgever meer dan 26 weken zou duren. Als dit het geval is, dan zou u bij de oude werkgever ontslag mogen nemen. Het maakt dan niet uit dat de nieuwe werkgever u al ‘heeft ontslagen’ voordat u daadwerkelijk bent begonnen.

Om dit soort problemen te voorkomen, kunt u het beste eerst het contract tekenen bij de nieuwe werkgever, en daarna pas ontslag nemen bij uw oude werkgever. Let er ook op dat uw contract bij de nieuwe werkgever langer moet duren dan 26 weken. Anders kan uw uitkering in gevaar komen. U mag dus een vast contract inruilen voor een tijdelijk contract bij een ander bedrijf, zolang het tijdelijke contract maar langer duurt dan 26 weken.

Wordt u betaald uit een PGB? Dan kunt u recht hebben op WW.

Stel dat u zorg verleent. U wordt betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb). Heeft u dan recht op een WW-uitkering?

Volgens de wet zou u recht hebben op WW als u meer dan vier dagen werkt en via een pgb wordt betaald. Maar, goeds nieuws voor pgb-dienstverleners: inmiddels heeft de rechter aangegeven dat u ook recht zou hebben op een WW-uitkering als u minder dan vier dagen werkt.

De beslissing over PGB en WW heeft tot gevolg dat meer mensen recht zouden hebben op WW. (Het nadeel is dat diegene die de zorg krijgt, nu verplicht premies moet betalen voor de WW, en dus extra kosten heeft.)

De rechter vond het oneerlijk dat de zorgverleners een slechtere positie hadden dan andere werknemers. Aangezien vrouwen vaker werken als zorgverlener, werden zij indirect gediscrimineerd. Vandaar dat de rechter heeft bepaald dat alle werknemers die betaald worden uit het PGB recht hebben op WW. Maar u moet dan aan alle andere WW-voorwaarden voldoen. U moet dus minimaal 10 uur per week werken, en werkloos worden voor 5 uur of meer.

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst?

Voor het recht op een WW-uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, is het van belang dat u niet op staande voet bent ontslagen. Ook is het van belang dat u zelf geen ontslag neemt. Ontslag met wederzijds goedvinden is een goede optie om de WW-uitkering te behouden. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Laat deze overeenkomst altijd controleren door een jurist. Hiermee kunt u het recht op een WW-uitkering veiligstellen.