Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst 2023? Veel werknemers vragen zich of zij een WW-uitkering krijgen als zij in 2023 een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Het antwoord: dat hangt er vanaf. We zullen dit hier toelichten.

Ontslag op staande voet

Als u op staande voet wordt ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Wat is een ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet houdt in dat een u per direct wordt ontslagen. U heeft zoiets ernstigs gedaan dat de werkgever per direct afscheid van u neemt. Een ontslag op staande voet kan vervelende gevolgen hebben. U komt hierdoor meteen zonder salaris te zitten en heeft geen recht op een WW-uitkering. Het UWV geeft u geen WW-uitkering omdat u het ontslag zelf heeft veroorzaakt.

De werkgever moet een goede reden hebben om iemand op staande voet te kunnen ontslaan, zoals:

  • vervalsing van getuigschriften;
  • dronkenschap;
  • diefstal;
  • seksuele intimidatie van collega’s;
  • werkweigering.

Vaststellingsovereenkomst initiatief werknemer

Als u zelf het initiatief neemt voor het ontslag, heeft u in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Het kan daarom van belang om slechts zelf ontslag te nemen indien u een nieuwe baan heeft gevonden.

Slechts in uitzonderingsgevallen kunt u zelf ontslag nemen en het recht op een WW-uitkering behouden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien u van de werkgever aan de slag moet bij een andere vestiging. Hierdoor krijgt u een onaanvaardbare lange reistijd, bijvoorbeeld een reistijd van 3 uur voor een enkele reis.

Is een vaststellingsovereenkomst WW-proof?

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst

Voor het behoud van het recht op een WW-uitkering kan ontslag met wederzijds goedvinden een goede optie zijn. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is in 2023 nog steeds mogelijk om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst en het recht op een WW-uitkering te behouden.

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het ontslag. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de transitievergoeding, het getuigschrift, uitbetaling van vakantiedagen etc.

De beëindigingsovereenkomst zal op de juiste wijze moeten zijn opgesteld om een WW-uitkering te krijgen. Het is daarom van belang om de overeenkomst te laten controleren door jurist. Hiermee kan het recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld. Voor werknemers controleren wij de beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst gratis. De kosten worden, na overleg, in rekening gebracht bij de werkgever. Wij nemen nooit zonder uw toestemming contact op met de werkgever.

Het  voordeel van ontslag via een beëindigingsovereenkomst is dat partijen op een correcte manier uit elkaar gaan. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. Vervolgens is het ontslag geregeld. Uiteraard zal er wel rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn.

U mag niet per direct worden ontslagen. U krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn is verstreken. Als u per direct zou worden ontslagen, zou u een periode moeten overbruggen zonder inkomsten. U krijgt geen salaris meer en krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn voorbij is.

Ontslagovereenkomst tekenen tijdens ziekte?

Tijdens ziekte is het vaak niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

Werkgevers zullen een zieke werknemer 2 jaar moeten doorbetalen. De werkgever kan u tijdens ziekte een ontslagovereenkomst aanbieden. Hij hoopt dat u akkoord gaat, want dan hoeft hij u niet meer door te betalen.

Ook is het voor de WW-uitkering van belang dat u gaat solliciteren. Als u ziek bent, kan het lastig zijn om aan de sollicitatieplicht van het UWV te voldoen.

Aangezien u niet kunt solliciteren omdat u ziek bent, zal het UWV de WW-uitkering waarschijnlijk weigeren. U dient namelijk beschikbaar te zijn voor werk.

Na 2 jaar ziekte zou een vaststellingsovereenkomst een goede optie kunnen zijn, omdat de werkgever u vanaf dat moment geen salaris meer hoeft te betalen.

Opzegtermijn

Voor het krijgen van een WW-uitkering is de opzegtermijn van belang. Hoe lang is deze opzegtermijn?

Vaak is er in een arbeidsovereenkomst opgenomen hoe lang de opzegtermijn is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opzegtermijn voor de werkgever en werknemer. Bij ontslag via een beëindigingsovereenkomst neemt de werkgever het initiatief. Dit betekent dat moet worden gekeken naar de opzegtermijn van de werkgever. Kijk voor de opzegtermijn ook naar de cao en naar de wet.

Het kan verwarrend zijn dat u op verschillende plekken moet zoeken naar de opzegtermijn, vooral als op de ene plek een andere opzegtermijn wordt genoemd dan op de andere plek. De opzegtermijn uit de cao is het belangrijkst. Van deze opzegtermijn mag alleen in uw voordeel worden afgeweken. Als de opzegtermijn van werkgever volgens de cao bijvoorbeeld twee maanden is, mag er in uw contract een langere opzegtermijn worden afgesproken, maar geen kortere opzegtermijn. Een opzegtermijn van drie maanden zou dan mogen, maar twee maanden is te kort.

In sommige gevallen is er zowel in de CAO als de arbeidsovereenkomst niets geregeld over de opzegtermijn. In deze gevallen geldt de wettelijke opzegtermijn. Ook kan er in de arbeidsovereenkomst of CAO zijn genoteerd dat de wettelijke opzegtermijn van toepassing is.

Houd er rekening mee dat de WW-uitkering pas ingaat na afloop van de opzegtermijn.

Uiteraard mag u met de werkgever afspraken maken over de einddatum. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst. Soms wil een werkgever de opzegtermijn niet in acht nemen, bijvoorbeeld omdat een vestiging gaat sluiten. Hij stelt dan voor om een hogere ontslagvergoeding te betalen als compensatie. U tekent bijvoorbeeld in februari de vaststellingsovereenkomst. De opzegtermijn is een maand. Bij de opzegtermijn tellen alleen volledige maanden mee. Dit betekent dat maart de maand opzegtermijn is en dat u vanaf 1 april een WW-uitkering kunt aanvragen. Maar misschien willen jullie allebei vanaf 1 maart uit elkaar. Dit is mogelijk, maar de WW uitkering gaat pas in na de opzegtermijn, dus op 1 april. De werkgever betaalt u dan een extra maandsalaris als ontslagvergoeding om u te compenseren voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent bij de werkgever. De wettelijke opzegtermijn bedraagt:

  • 1 maand als u 0 tot 5 jaren in dienst bent;
  • 2 maanden u 5 tot 10 jaren in dienst bent;
  • 3 maanden als u 10 tot 15 jaren in dienst bent;
  • 4 maanden als u 15 jaren of langer in dienst bent.

De opzegtermijn kan een belangrijke rol spelen bij het recht op een WW-uitkering. De ingangsdatum van de WW-uitkering is namelijk gelijk aan de einddatum van de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn zal de werkgever u moeten doorbetalen. U heeft immers nog steeds een rechtsgeldig contract.

De werkgever kan ervoor kiezen om u tijdens de opzegtermijn vrij te stellen van werkzaamheden. U krijgt dan het salaris doorbetaald, maar hoeft niet meer te werken. U kunt zich tijdens de opzegtermijn volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.

Een andere veelgemaakte afspraak is dat u tijdens de opzegtermijn nog moet werken, maar sollicitatiegesprekken onder werktijd mag inplannen.

Hoe lang recht op WW-uitkering?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, zult u moeten voldoen aan de wekeneis. Dit betekent dat u minstens 26 weken van de afgelopen 36 weken gewerkt moet hebben.

U krijgt vervolgens een basis-uitkering van 3 maanden. Hiernaast kunt u in aanmerking komen voor een verlengde uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van het aantal dat u heeft gewerkt.

De maximale duur van de WW-uitkering is verkort. Via deze rekenhulp kunt u berekenen hoe lang uw WW-uitkering duurt.

Hoe hoog wordt de WW-uitkering?

In de eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van uw salaris. Daarna ontvangt u 70%. Hier kunt u de exacte hoogte berekenen.

De hoogte van de WW-uitkering wordt gebaseerd op uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 12 maanden. Gaat u bijvoorbeeld in de laatste maand minder werken? Dan heeft dit slechts een kleine invloed op de hoogte van uw uitkering.

Als u ziek bent, mag de werkgever u een lager salaris betalen, bijvoorbeeld 70% van uw normale salaris. Maar dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heeft de rechter bepaald bij deze zaak.

De WW-uitkering wordt berekend over uw gemiddelde maandloon. Maar er is een maximum. Het maximum in 2023 is € 5.579,66 bruto per maand. Verdient u meer dan dit bedrag? Dan ontvangt u een lagere uitkering dan 70% van uw salaris. Uw WW-maandloon wordt nu verlaagd naar dit bedrag, en u ontvangt hiervan 70%. Na 2 maanden is het maximale bedrag dat u aan WW-uitkering ontvangt dus € 3.905,75 bruto (70% van € 5.579,66). En de eerste 2 maanden is de maximale WW-uitkering € 4.184,74 bruto (75% van €5.579,66).

Voorwaarden WW-uitkering?

Er zijn een aantal voorwaarden om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen.

U zult meer dan 5 uur per week aan uren moeten verliezen. Dit is anders voor werknemers die minder dan 10 uur per week werkten. Zij moeten minstens de helft van het aantal uren zijn kwijtgeraakt.

U moet direct bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen.

Ook zult u moeten voldoen aan de hiervoor besproken wekeneis (minstens 26 weken gewerkt).

De werkloosheid mag niet uw eigen schuld zijn. De werkloosheid is uw eigen schuld indien u bijvoorbeeld terecht op staande voet bent ontslagen.

Recht op WW-uitkering na tijdelijk contract?

Ook na een tijdelijk contract kunt u een werkloosheidsuitkering krijgen. Maar u moet dan minstens 26 weken van de laatste 36 weken hebben gewerkt.

In 2023 krijgt u ook een transitievergoeding als uw tijdelijke contract niet zal worden verlengd.

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst?

Recht op WW-uitkering na ondertekening vaststellingsovereenkomst? Het is van belang dat u niet op staande voet bent ontslagen. Ook is het van belang dat u zelf geen ontslag neemt. Een ontslag met wederzijds goedvinden is een goede optie om de WW-uitkering te behouden. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Laat deze overeenkomst altijd controleren door een jurist. Hiermee kunt u het recht op een WW-uitkering definitief veiligstellen.