U wordt ontslagen. Dan is het natuurlijk fijn om tijdens het zoeken naar een nieuwe baan een WW-uitkering (WW) te krijgen. Maar wanneer heeft u recht op een WW-uitkering na ontslag?

Recht op WW na ontslag in 2024?

Om een WW-uitkering te kunnen krijgen, is het volgende van belang. U moet:

– minstens 26 van de laatste 36 weken hebben gewerkt;
Maar ziek zijn wordt niet afgestraft. Als u ziek was, wordt er gekeken naar de gewerkte werken voordat u ziek werd. De termijn van 36 weken wordt dan verlengd met het aantal werken dat u ziek was. U moet in deze periode 26 weken hebben gewerkt.

–  verzekerd zijn voor werkloosheid;

–  voor meer dan 5 uur per week worden ontslagen;
U moet meer dan 5 uur werk per week verliezen. Als u gemiddeld minder 10 uur per week werkte, moet u minimaal de helft van het aantal uren kwijtraken.

– meteen bij een andere werkgever aan de slag kunnen;

Ook is het van belang dat het ontslag niet uw eigen schuld is. Dit kan de meest lastige eis zijn. Wanneer is ontslag uw eigen schuld? Dat zullen we in dit artikel toelichten.

Uitkering bij zelf ontslag nemen?

Als u zelf ontslag neemt, heeft u over het algemeen geen recht op een WW-uitkering. Anders zou elke werknemer ontslag kunnen nemen, en het UWV kunnen vragen om een uitkering.

Dit is anders als uw werkgever ervoor kiest om u te ontslaan. U krijgt dan bijvoorbeeld een ontslagovereenkomst (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst). In deze overeenkomst is vaak te lezen dat de werkgever het initiatief neemt om u te ontslaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Via een vaststellingsovereenkomst komt er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u een WW-uitkering krijgen als u een vaststellingsovereenkomst tekent. Maar dan mag u bijvoorbeeld niet ziek zijn. Als u ziek bent, is het vaak niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Het UWV kan u dan een uitkering weigeren, omdat ze vinden dat u hen heeft benadeeld door akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. U vraagt hen daarmee om u te gaan betalen, terwijl zij vinden dat uw werkgever u moet betalen tijdens ziekte.

Als u bijna bent hersteld, zou een vaststellingsovereenkomst kunnen. Het is dan van belang dat u hersteld bent op de laatste werkdag. U moet niet alleen op papier beter zijn gemeld, maar u moet in de praktijk ook hersteld zijn. U moet namelijk kunnen solliciteren, en beschikbaar zijn voor werk. Anders komt de WW-uitkering in gevaar.

Opzegtermijn bij vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst is de opzegtermijn van belang. U krijgt namelijk pas een uitkering als deze termijn is afgelopen. In uw arbeidscontract kan een opzegtermijn zijn opgenomen.

Let erop dat bij een vaststellingsovereenkomst de werkgever het initiatief neemt om uw contract te beëindigen. Dit betekent dat de opzegtermijn van de werkgever geldt. Deze is vaak langer dan uw eigen opzegtermijn.

Is er in uw arbeidsovereenkomst of CAO geen opzegtermijn opgenomen? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze termijn wordt langer naarmate u langer voor de werkgever werkt.

Werkt u 0 tot 5 jaar voor de werkgever? Dan geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn wordt met een maand verlengt voor elke 5 gewerkte jaren. Als u langer dan 15 jaar voor de werkgever werkt, geldt de maximale opzegtermijn van 4 maanden.

Opzegging moet tegen het einde van de maand. Dit betekent dat alleen hele maanden meetellen bij de wettelijke opzegtermijn. Let erop dat de juiste opzegtermijn en de juiste einddatum in de vaststellingsovereenkomst is genoteerd. Anders sluit de start van de WW-uitkering niet goed aan op de einddatum van uw dienstverband, en kunt u een periode zonder inkomsten zitten.

We kunnen met een voorbeeld aangeven hoe dit werkt. U bent 8 jaar in dienst. Er is geen opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst of CAO opgenomen. Dit betekent dat er voor u een (wettelijke) opzegtermijn geldt van 2 maanden. De opzegtermijn gaat pas lopen aan het eind van de maand. Stel dat u op 14 augustus een vaststellingsovereenkomst tekent, dan gaat de opzegtermijn in op 1 september. De maanden september en oktober zijn dan de 2 opzegtermijn-maanden. U mag dan per 1 november worden ontslagen. U kunt op zijn vroegst per 1 november een WW-uitkering krijgen.

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte kan ingewikkeld zijn. Als u wordt ontslagen en ziek uit dienst gaat, heeft u normaal gesproken recht op een Ziektewet-uitkering. Maar zoals aangegeven, kunt u door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst uw uitkering op het spel zetten. Het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst terwijl u nog ziek bent. Als u vervolgens tijdens de opzegtermijn weer beter bent, kunt u zich beter melden. Vervolgens kunt u WW aanvragen. Het is dan wel van belang dat u volledig hersteld bent, zodat u kunt solliciteren en beschikbaar bent voor een nieuwe baan.

Als u ziek bent en nog langere tijd ziek zal zijn, is het niet verstandig om mee te werken aan een ontslagovereenkomst. De werkgever zal dan toestemming voor het ontslag moeten vragen aan de rechter of het UWV. Tijdens ziekte is het lastiger om u te ontslaan.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Over het recht op WW na ontslag via een vaststellingsovereenkomst krijgen wij veel vragen. Als u een vaststellingsovereenkomst krijgt, is het van belang deze te laten controleren door een jurist. Hiermee kunt u niet alleen uw recht op een uitkering veiligstellen, maar de jurist kan bijvoorbeeld ook proberen om een hogere ontslagvergoeding voor u te krijgen.

Hier kunt u de transitievergoeding 2024 berekenen.

In deze overeenkomst kan ook worden opgenomen dat de openstaande vakantiedagen uitbetaald worden. Ook wordt er in de overeenkomst aangegeven of u vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Dit houdt in dat u niet meer hoeft te werken, maar dat u nog wel doorbetaald krijgt. Deze vrijstelling heeft geen grote gevolgen voor uw WW-uitkering.

Uitkering na rechtszaak?

Als u de ontslagovereenkomst niet tekent, dan kan de werkgever de zaak voorleggen aan de rechter. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw werk niet goed doet. Maar de rechter kan streng zijn. De werkgever zal bijvoorbeeld een goed dossier opgebouwd moeten hebben. In het dossier zitten dan bijvoorbeeld de slechte beoordelingen die u heeft gekregen. Ook moet de werkgever er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van uw werk verbetert. Bovendien zal hij ook binnen het bedrijf moeten kijken of er een andere geschikte functie voor u is.

Recht op WW na ontslag via de rechter? Als de rechter uiteindelijk oordeelt dat u ontslagen mag worden en dat u geen verwijt kan worden gemaakt, kunt u vaak een uitkering krijgen. Maar hoe zit het dan bij een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet

Recht op WW na ontslag op staande voet? Helaas. Als u op staande voet wordt ontslagen, krijgt u geen WW. In dit geval wordt er namelijk vanuit gegaan dat het ontslag uw eigen schuld is. U kunt bijvoorbeeld op staande voet worden ontslagen als u steelt van uw werkgever.

Een ontslag op staande voet kunt u aanvechten bij de rechter. Maar let erop dat dit moet binnen 2 maanden. Anders bent u te laat en is het ontslag definitief. Als de rechter oordeelt dat het ontslag onterecht was, kunt u weer bij het bedrijf aan de slag. Maar misschien willen u en de werkgever niet meer met elkaar samenwerken. Dan kan het ontslag op staande voet bijvoorbeeld worden omgezet in een ‘normaal’ ontslag. In dit geval kunt u een WW-uitkering krijgen.

Ontslagvergunning vragen aan het UWV

Normaal gesproken moet de werkgever naar de rechter om u zonder uw medewerking te kunnen ontslaan. Maar in sommige gevallen kan de werkgever het UWV vragen om een ontslagvergunning af te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval als u wordt ontslagen vanwege een slechte financiële situatie van het bedrijf.

Als het UWV de ontslagvergunning toekent, mag u worden ontslagen. U kunt dan over het algemeen ook een WW-uitkering krijgen.

Vanaf wanneer beginnen met solliciteren?

Voor het recht op een WW-uitkering is het van belang dat u gaat solliciteren vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanaf het moment dat u een ontslagovereenkomst ondertekent. Dus ook als u nog in dienst bent, zult u al moeten beginnen met solliciteren. Het UWV kan u vragen om bewijs waaruit blijkt dat u heeft gesolliciteerd, bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.

Hoe lang recht op ww?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. De basisuitkering duurt 3 maanden. Vervolgens kan de aanvullende uitkering ingaan. Deze uitkering krijgt u als u minstens 4 van de afgelopen 5 jaren heeft gewerkt.

Een globale richtlijn is dat u voor elk gewerkt jaar 1 maand WW krijgt. Het maximum is 24 maanden.

WW-uitkering berekenen

Tijdens de eerste 2 maanden WW-uitkering krijgt u 75% van uw salaris betaald. Hierna wordt de betaling verlaagd naar 70% van het salaris. Het salaris wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u het afgelopen jaar heeft verdiend.

De duur van het recht op een WW-uitkering na ontslag wordt langzaam afgebouwd. Voor het berekenen van de duur van uw uitkering kunt u de rekenhulp van het UWV gebruiken.

Wat gebeurt er als ik geen werk vind tijdens de WW?

Als u tijdens de WW-uitkering geen werk vind, kunt u in de bijstand terechtkomen. Een bijstandsuitkering kan fors lager zijn dan de WW-uitkering. Ook komt u bijvoorbeeld alleen voor een bijstandsuitkering in aanmerking als u niet teveel spaargeld hebt. U zult in dat geval eerst een gedeelte van het spaargeld moeten opmaken.

WW aanvragen na ontslag

De uitkering kunt u aanvragen via werk.nl . Deze aanvraag doet u ongeveer 2 weken voordat u uit dienst gaat. Het UWV heeft namelijk uw laatste loonstrook nodig om de hoogte van de uitkering te berekenen. Het heeft daarom niet veel zin om de uitkering maanden van tevoren aan te vragen.

Meer weten over het recht op een WW-uitkering na ontslag? Neem gerust vrijblijvend contact op.