Transitievergoeding 2019? Hier leest u het laatste nieuws over de transitievergoeding.

Transitievergoeding 2019

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt betaald nadat een werknemer 2 jaar heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. De vergoeding wordt alleen betaald als de werkgever het initiatief neemt voor het ontslag.

De transitievergoeding heeft de kantonrechtersformule vervangen. Deze formule werd ‘vroeger’ gebruikt om de ontslagvergoeding te berekenen. Via de kantonrechtersformule kregen werknemers vaak een hogere ontslagvergoeding dan via de huidige regels. Deze formule wordt af en toe nog gebruikt, bijvoorbeeld als de werkgever een sociaal plan heeft.

Waarvoor is de vergoeding bedoeld?

De transitievergoeding is bedoeld als financiële compensatie na het ontslag. De werknemer mag deze vergoeding naar eigen wens besteden. Het is dus niet verplicht om de vergoeding te gebruiken voor een opleiding of cursus.

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

De hoogte van de ontslagvergoeding is o.a. afhankelijk van het salaris, de leeftijd en duur van het dienstverband. Werknemers die lang in dienst zijn krijgen een hogere vergoeding.

Het kan ingewikkeld zijn om de transitievergoeding zelf te berekenen. Op internet zijn verschillende tools te vinden waarmee de vergoeding kan worden berekend, bijvoorbeeld de tool van de Rijksoverheid.

Is een ontslagvergoeding verplicht?

De transitievergoeding (ontslagvergoeding) is in een vaststellingsovereenkomst niet verplicht. Bij een vaststellingsovereenkomst mogen partijen onderling afspraken over de voorwaarden van het ontslag. De werkgever kan er dus voor kiezen om geen transitievergoeding te betalen. Maar dan zal de werknemer waarschijnlijk niet instemmen met de overeenkomst.

Als partijen er samen niet uitkomen dan kan de zaak worden voorgelegd worden aan de kantonrechter of het UWV. Bij bedrijfseconomische redenen wordt de zaak in beginsel voorgelegd aan het UWV. Bij een andere ontslagreden is de weg naar de kantonrechter meestal de te volgen route.

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale transitievergoeding verandert elk jaar. De maximale transitievergoeding 2019 is: € 81.000,- bruto.

Een werkgever hoeft in beginsel geen hoger bedrag te betalen dan de maximale transitievergoeding, maar het mag wel. Een werkgever kan bijvoorbeeld een hoger bedrag bepalen als partijen dit via de onderhandeling over de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen. Ook kan er een hoger bedrag worden betaald als dit in een sociaal plan is opgenomen.

Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting over de transitievergoeding?

De mogelijkheden om belasting te besparen over de transitievergoeding zijn met de jaren steeds beperkter geworden. De transitievergoeding wordt gezien als inkomen, dus u betaalt er inkomstenbelasting over. In eerste instantie zal de werkgever een hoog percentage aan belasting inhouden. Maar het teveel ingehouden bedrag kan u terugkrijgen bij de belastingaangifte over dat jaar.

Middeling zou een optie kunnen zijn om belasting te besparen. Bij middeling wordt er gekeken naar het inkomen van de afgelopen 3 jaren. Er wordt op basis van deze jaren een gemiddeld inkomen berekend. Vervolgens wordt de belasting berekend op basis van dit gemiddeld inkomen. Dit kan voordelig zijn voor werknemers die
in een jaar, door een hoge ontslagvergoeding, een veel hoger inkomen hebben.

U kunt gebruikmaken van middeling nadat u belastingaangifte heeft gedaan over het jaar waarin de ontslagvergoeding is betaald.

Transitievergoeding 2019 en ziekte

Tijdens ziekte kan de werkgever proberen om de werknemer te ontslaan. Hij kan dan een vaststellingsovereenkomst overhandigen. Maar tijdens de eerste 2 jaar ziekte is het meestal niet verstandig om akkoord te gaan met deze overeenkomst.

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte zal de werkgever u namelijk moeten doorbetalen. Het UWV zal u, om deze reden, nog geen uitkering geven. Als u in deze periode akkoord gaat met ontslag, dan loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt.

Na 2 jaar ziekte zou er een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen plaatsvinden. Als de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie, hoeft deze geen loon meer te betalen. Ook zou de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering kunnen krijgen. Maar sommige werkgevers willen na 2 ziekte geen transitievergoeding betalen. Wat kan hier aan worden gedaan?

Slapend dienstverband en transitievergoeding 2019

Een slapend dienstverband kan ontstaan omdat de werkgever geen transitievergoeding zou willen betalen. De werknemer is 2 jaar ziek geweest. Hij krijgt een WIA-uitkering en geen salaris meer. Maar hij blijft nog wel in dienst. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd.

Om het slapend dienstverband tegen te gaan is de wet compensatie transitievergoeding bedacht. Hierdoor kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Helaas zijn er werkgevers die, ondanks deze wet, alsnog geen transitievergoeding willen betalen.

Kan de slapende werknemer in 2019 iets doen om alsnog de transitievergoeding betaald te krijgen? De mogelijkheden zijn beperkt. De meeste rechtszaken over dit onderwerp worden gewonnen door de werkgever. De rechter geeft, over het algemeen, aan dat de werkgever de vrijheid heeft om voor een slapend dienstverband te kiezen.

Inmiddels zijn er zaken over een slapend dienstverband gewonnen door werknemers. Maar het ging om vrij specifieke situaties. Het is daarom afwachten of de rechter en wetgever binnenkort meer duidelijkheid geven over het slapend dienstverband.

We verwachten binnenkort meer duidelijkheid. Er zijn namelijk vragen gesteld aan de Hoge Raad over het slapend dienstverband.

Transitievergoeding en AOW-leeftijd

U bereikt de AOW-leeftijd. U gaat met pensioen. In dit geval hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Dit hoeft ook niet als hijzelf het initiatief neemt om u te ontslaan.

Vrijstelling van werkzaamheden in plaats van ontslagvergoeding

Stel: u heeft recht op een ontslagvergoeding van 2 maandsalarissen. De werkgever kan ervoor kiezen om u vrij te stellen van werkzaamheden tijdens de laatste 2 maanden. In dit geval hoeft hij geen ontslagvergoeding te betalen. De laatste 2 maanden krijgt u namelijk salaris zonder dat u hiervoor hoeft te werken.

Werkgevers kiezen soms voor vrijstelling van werkzaamheden omdat ze het niet wenselijk vinden dat een vertrekkende werknemer nog op de werkvloer aanwezig is. In zo’n situatie ontvangt de werknemer tijdens de opzegtermijn salaris zonder dat er hoeft te worden gewerkt.

Ook kunnen partijen ervoor kiezen dat de werknemer zonder opzegtermijn wordt ontslagen. De duur van de opzegtermijn kan dan worden gecompenseerd door een hogere ontslagvergoeding. De compensatie kan van belang zijn, want de werknemer kan pas een WW-uitkering aanvragen als de opzegtermijn is afgelopen.

Heeft de hoogte van de transitievergoeding invloed op de WW-uitkering?

De ontvangen transitievergoeding telt niet mee als inkomen voor uw WW-uitkering. Dit betekent dat u niet wordt gekort op uw WW-uitkering omdat u een ontslagvergoeding ontvangt.