Vaststellingsovereenkomst betekenis? Hier zullen wij aan de hand van voorbeeldartikelen uitleggen wat een vaststellingsovereenkomst inhoudt. In dit artikel kan overal waar het woord vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt ook het woord  beëindigingsovereenkomst worden gelezen. Deze overeenkomsten verschillen namelijk nauwelijks van elkaar. In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gebruikt.

Vaststellingsovereenkomst betekenis

Via een vaststellingsovereenkomst kunnen werknemer en werkgever het ontslag onderling regelen. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is de beste manier om uit elkaar te gaan. Dit bespaart namelijk zowel de werkgever als de werknemer de kosten van een procedure bij de rechter. In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding, openstaande vakantiedagen, getuigschrift etc.

Een werknemer die een vaststellingsovereenkomst ondertekent kan in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Maar dan zal de vaststellingsovereenkomst wel moeten kloppen. Het is daarom van belang om een ontslagjurist in te schakelen. Aangezien de werkgever hier vaak een budget voor beschikbaar heeft, kost het inwinnen van juridisch advies u niets. Ook kan de jurist ervoor zorgen dat u een betere overeenkomst krijgt.

Aanhef vaststellingsovereenkomst

Bovenaan aan de vaststellingsovereenkomst leest u de gegevens van de werkgever en van de werknemer. Bij de gegevens van de werkgever is aangegeven op welk adres het bedrijf zich bevindt. Ook wordt er soms aangegeven door wie het bedrijf wordt vertegenwoordigd. Soms machtigt de werkgever iemand om de overeenkomst namens hem te ondertekenen.

Ook de gegevens van de werknemer staan bovenaan de overeenkomst. Het gaat hierbij om de naam van de werknemer en zijn adresgegevens. Door de namen van de werkgever en werknemer boven de overeenkomst te plaatsen is meteen duidelijk tussen wie de overeenkomst wordt gesloten.

Aanleiding vaststellingsovereenkomst

Vervolgens wordt aangegeven hoe lang de werknemer bij de werkgever werkt, wat zijn functie is, en hoeveel hij verdient.

In de aanhef wordt ook de reden van het ontslag opgenomen. Er kan bijvoorbeeld worden aangeven dat er geen sprake is van een dringende reden. Dit betekent dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet wordt een werknemer per direct ontslagen. Dit mag alleen de werknemer iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld iets heeft gestolen van de werkgever. De consequentie van een ontslag op staande voet is dat de werknemer geen WW-uitkering krijgt. Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst is er in beginsel geen sprake van een ontslag op staande voet, maar van een ontslag met wederzijds goedvinden.

De ontslagreden is een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst. Een voorbeeld van een ontslagreden is: ‘een verschil van inzicht over de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden dient te verrichten’. Dit is een veel voorkomende reden in situaties de werkgever niet tevreden is over de werknemer.

Ook is in de vaststellingsovereenkomst aangegeven dat de werkgever het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen. Indien de werknemer het liefst bij de werkgever had willen blijven werken, kan dit ook worden opgenomen in de overeenkomst. Soms overleggen werknemer en werkgever verschillende keren over het ontslag, maar komen ze tot de conclusie dat er geen andere mogelijkheid is dan een ontslag. Dit wordt toegevoegd aan de vaststellingsovereenkomst.

Inhoudelijke afspraken

Na de algemene bepalingen uit de aanhef, kunnen er afspraken worden gemaakt over de beëindiging van het contract. Allereerst is de datum van beëindiging van belang. Er zal rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn kan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of  CAO. Als in de arbeidsovereenkomst of CAO geen opzegtermijn wordt genoemd, zal de wettelijke opzegtermijn van toepassing zijn

Transitievergoeding

Het onderdeel waar het meest over wordt gediscussieerd is de ontslagvergoeding (transitievergoeding). De hoogte van de vergoeding is van meerdere factoren afhankelijk. Het aantal jaren dat de werkgever voor de werknemer heeft gewerkt is van belang. Maar ook de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding kan worden berekend via deze site.

Vaak kan er worden onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Hierbij kan de hulp van een jurist gewenst zijn.

Vrijstelling van werkzaamheden

In de vaststellingsovereenkomst kan worden aangegeven dat de werknemer vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Hij hoeft dan zijn werk niet meer te doen, maar krijgt nog wel zijn salaris. Het salaris zal worden doorbetaald tot het moment dat de werknemer uit dienst gaat. Een werkgever is niet verplicht om de werknemer vrij te stellen van werkzaamheden. Hij kan de werknemer ook laten doorwerken tot het einde van het dienstverband. In sommige gevallen geeft de werkgever aan dat de werknemer tijdens de opzegtermijn zijn vrije dagen verplicht zal moeten opnemen.

De vrijstelling van werkzaamheden kan door een werknemer worden gebruikt om een nieuwe baan te zoeken. Een werkgever kan voor deze optie kiezen omdat hij liever niet wil dat een werknemer die dreigt te worden ontslagen nog op de werkvloer verschijnt. Een werkgever kan hiervoor kiezen omdat het ontslag ten koste kan gaan van de motivatie van de werknemer. Ook zou de werknemer bij collega’s zich negatief kunnen gaan uitlaten over de werkgever. Dit zal de werkgever willen voorkomen.

In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer een eindafrekening zal ontvangen. In de eindafrekening wordt aangegeven welk bedrag aan vakantiegeld de werknemer ontvangt. De werkgever is verplicht om het openstaande bedrag aan vakantiegeld te betalen. Indien er is afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald, zal dit bedrag ook in de eindafrekening worden opgenomen.

Het is van belang om goede afspraken te maken over eventueel openstaande bedragen. Er kan bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst worden genoteerd dat de studiekosten van werknemer zullen worden kwijtgescholden.

Finale kwijting

Via een vaststellingsovereenkomst wordt vaak finale kwijting verleend. Dit betekent dat de werkgever nadat er een akkoord is bereikt niets meer kan eisen van werknemer. Andersom betekent dit ook dat de werknemer niets meer kan eisen van de werkgever. Het is daarom van belang dat de vaststellingsovereenkomst in orde. Na ondertekening kunnen namelijk over en weer geen zaken meer van elkaar kunnen worden geëist.

Bedenktermijn

Soms kan een werknemer zich door een werkgever onder druk gezet voelen om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Later krijgt hij spijt van zijn handtekening. Hij kan de overeenkomst vervolgens annuleren, maar dit zal hij tijdig moeten doen. Hij zal binnen 14 dagen aan de werkgever moeten doorgeven dat de overeenkomst annuleert. Dit wordt de ‘bedenktermijn’ genoemd. Het maakt niet uit welke reden de werknemer heeft om van de overeenkomst af te zien. Elke werknemer kan binnen 14 dagen onder de overeenkomst uitkomen. Het is van belang dat de werkgever in de overeenkomst aangeeft dat de werknemer gebruik kan maken van de bedenktermijn. Als hij dit vergeet, geldt er een ruimere bedenktermijn. De bedenktermijn wordt dan verruimd naar 21 dagen.

Overige artikelen

In een vaststellingsovereenkomst zijn partijen vrij om de artikelen op te nemen die ze willen. Er kunnen dus naast de bovenstaande onderwerpen nog vele artikelen in de overeenkomst worden opgenomen. Er kunnen bijvoorbeeld artikelen worden opgenomen over een positief getuigschrift, inleveren van bedrijfseigendommen, schrapping van een concurrentiebeding etc.

Voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst betekenis? Misschien is het duidelijkst om een voorbeeldovereenkomst te bekijken. Een voorbeeld van een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst vindt u hier.

WW-uitkering

Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in beginsel in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar de artikelen zullen inhoudelijk moeten kloppen. Het is daarom van belang om altijd de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.

Vaststellingsovereenkomst betekenis? We hopen dat u door dit artikel iets wijzer bent geworden. De overeenkomst bevat nog andere belangrijke onderdelen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

vaststellingsovereenkomst betekenis