Vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding

Veel werknemers hebben in hun arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding. Bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst denken zij vaak nauwelijks na over de gevolgen van dit beding. Wat kunnen de gevolgen zijn van een concurrentiebeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst? Hoe zit het als u, ondanks dit beding, alsnog bij de concurrent wil werken? En wat zijn de gevolgen als er geen concurrentiebeding in de overeenkomst is opgenomen en u een concurrerend bedrijf zou willen starten?

Vaststellingsovereenkomst

Via een vaststellingsovereenkomst hebben partijen veel vrijheid om te onderhandelen. Het doel is om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komt. Het voordeel hiervan is dat, indien de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst goed zijn geformuleerd, vaststellingsovereenkomst en concurrentiebedingu een WW-uitkering kunt krijgen. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over andere zaken, zoals de ontslagvergoeding (transitievergoeding) en een positief getuigschrift.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Tegenwoordig zal de werkgever duidelijk moeten kunnen motiveren waarom er een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wordt opgenomen. De werkgever moet een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben om een succesvol beroep te kunnen doen op het beding. Bij een concurrentiebeding in een vast contract worden er minder strenge eisen gesteld.

Wanneer is er sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang? Deze vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden.

U kunt bijvoorbeeld inzicht hebben in bedrijfsgegevens, zoals klantenlijsten, kostprijzen en prijslijsten. Indien u vertrekt naar een concurrent kunt u deze gegevens gebruiken om de positie van de concurrent te versterken. Het beschikken over zulke bedrijfsgegevens kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Schrapping concurrentiebeding in een vaststellingsovereenkomst

Als er een geldig concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan er in de vaststellingsovereenkomst worden genoteerd dat dit beding zal worden geschrapt. Ook kan een eventueel geldend relatiebeding worden geschrapt. Maar over deze twee onderwerpen zal moeten worden onderhandeld met de werkgever.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden bent u afhankelijk van de goedkeuring van de werkgever. Als de werkgever instemt met schrapping van het concurrentiebeding, kunt u werken waar u wil. In sommige gevallen wordt het concurrentiebeding gedeeltelijk geschrapt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een aantal bedrijven zijn (vaak directe concurrenten) waar u niet aan de slag mag.

Het is van belang om in de vaststellingsovereenkomst te laten noteren in hoeverre een geldend concurrentiebeding of relatiebeding van toepassing is.

De werkgever mag er ook voor kiezen om een concurrentiebeding in de vaststellingsovereenkomst te zetten. Hij is dan misschien vergeten om dit beding in uw contract te zetten, en probeert dit te repareren door het beding in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Op uw beurt kunt u zeggen dat u niet akkoord gaat met het concurrentiebeding, en zou u de werkgever kunnen vragen of hij dit beding uit de overeenkomst zou willen halen. Doet hij dit niet? Misschien is het dan mogelijk om het beding te beperken, bijvoorbeeld tot een straal van 5 kilometer van de werkplek.

Valt het concurrentiebeding onder de finale kwijting?

In het laatste gedeelte van de vaststellingsovereenkomst is meestal iets te lezen over finale kwijting. Finale kwijting houdt in dat u na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst niets meer kunt eisen van de werkgever. U heeft alleen recht op de betalingen die in de vaststellingsovereenkomst zijn genoteerd, en kunt na het tekenen geen andere betalingen eisen. Het voordeel hiervan is dat de werkgever ook niets meer van u kan eisen.

Maar hoe zit het met een concurrentiebeding en finale kwijting? Hier vindt u een voorbeeld van een rechtszaak over dit onderwerp. Allereerst moet er worden gekeken of er tijdens de onderhandelingen is gesproken over het concurrentiebeding. Is dit niet het geval? En is er niets te vinden in de vaststellingsovereenkomst over het concurrentiebeding? Was het daarnaast niet de bedoeling om het concurrentiebeding te laten blijven gelden? En staat er in de vaststellingsovereenkomst dat de artikelen uit de arbeidsovereenkomst niet meer gelden? Dan valt het concurrentiebeding onder de finale kwijting, en geldt het niet meer.

Dit kan dus per geval verschillen. Vandaar dat het van belang is om afspraken te maken over het concurrentiebeding, en deze in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.

Geen concurrentiebeding overeengekomen en concurrerend bedrijf starten

Misschien heeft u geen concurrentiebeding in uw contract. Bent u dan volledig vrij om te doen wat u wil? Niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld onrechtmatig zijn als u een eigen bedrijf start en zorgt voor een flinke financiële domper bij uw oude werkgever, omdat u veel klanten meeneemt.

Uiteraard is het uitgangspunt dat iedereen vrij is om een concurrerend bedrijf te starten. Maar misschien beschikt u over zulke belangrijke bedrijfsgegevens van klanten dat de werkgever niet wil dat u een concurrerend bedrijf start. Het is dan van belang om tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst goede afspraken te maken met de werkgever en deze vast te laten leggen in de overeenkomst. Misschien zou er anders sprake kunnen zijn van onrechtmatige concurrentie.

Ook kunt u ervoor kiezen om zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar dan zullen er alsnog schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt over het starten van een concurrerend bedrijf.  Het nadeel van het zelf opzeggen van het dienstverband is dat hiermee het recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) vervalt. Bovendien vervalt hiermee het recht op een WW-uitkering. Ook als u een eigen bedrijf zou willen starten, kunt u een WW-uitkering krijgen. Het is namelijk mogelijk om met behoud van de uitkering te beginnen met het starten van het bedrijf. Hier vindt u meer informatie over het starten van eigen bedrijf, met behoud van uw WW-uitkering.

Conclusie vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract moet aan strenge eisen voldoen. De werkgever moet hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. Heeft u een vast contract? Dan gelden er minder strenge eisen. Indien er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan dit via een vaststellingsovereenkomst worden geschrapt. Als er geen concurrentiebeding van toepassing is, en u zou een eigen bedrijf willen starten, zullen hierover duidelijke schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt met de werkgever. Anders kan er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie.

Aangezien de materie over een vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding ingewikkeld kan zijn, is het verstandig om dit door een jurist te laten regelen.

Voor meer informatie over een vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding of gratis rechtshulp bij ontslag kunt u contact met ons opnemen.