Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren? Dat kunnen we voor u doen. De controle wordt uitgevoerd door een meester in de rechten.

Ook onderhandelen we gratis met de werkgever voor een betere overeenkomst. Lees hier meer over onze gratis rechtshulp bij ontslag. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die een werknemer krijgt bij een dreigend ontslag. De werkgever biedt de werknemer deze overeenkomst aan om een ontslag met een wederzijds goedvinden tot stand te brengen. Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak aangeboden indien werknemers een vast contract hebben, maar kan ook worden aangeboden als een werknemer een tijdelijk contract heeft. Dit tijdelijke contract kan dan tussentijds via een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd.

Verschil vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De termen ‘vaststellingsovereenkomst’ en ‘beëindigingsovereenkomst’ worden in de praktijk door elkaar gebruikt. De term beëindigingsovereenkomst is niet in de wet geregeld. Dit betekent dat werknemer en werkgever via deze overeenkomst vrij zijn om af te spreken wat ze willen. De wet stelt geen eisen aan deze overeenkomst. Echter, stelt het UWV wel eisen aan de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het krijgen van een WW-uitkering. Maar hier zal later dieper op worden ingegaan.

In tegenstelling tot de beëindigingsovereenkomst is de vaststellingsovereenkomst wel in de wet geregeld. De vaststellingsovereenkomst is ‘sterker’ dan een beëindigingsovereenkomst. Via een vaststellingsovereenkomst zouden ook wetsartikelen opzij kunnen worden gezet. Doordat een vaststellingsovereenkomst ‘sterker’ is dan een beëindigingsovereenkomst, kan een werkgever ervoor kiezen om van een vaststellingsovereenkomst gebruik te maken. Vaak zal er dan ook een artikel in de overeenkomst zijn opgenomen waaruit blijkt dat de overeenkomst een vaststellingsovereenkomst is in de zin van art. 7:900 BW (het wetsartikel over de vaststellingsovereenkomst).

WW-uitkering en vaststellingsovereenkomst

Veel werknemers vragen zich af of zij een WW-uitkering kunnen krijgen indien zij een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Zij zijn namelijk bang dat als ze meewerken aan het ontslag, zij hiermee hun recht op een WW-uitkering verspelen. Echter, hoeft dit niet het geval te zijn. Ook als er een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, kan de werknemer een WW-uitkering krijgen. Maar het is dan wel van belang dat de overeenkomst juridisch gezien helemaal klopt. De overeenkomst moet namelijk naar het UWV worden gestuurd. Indien de artikelen in de overeenkomst niet juist zijn geformuleerd, kan dit ten koste gaan van het recht op een WW-uitkering.

Het is daarom van belang om de overeenkomst altijd te laten controleren door een jurist. Wij controleren de vaststellingsovereenkomst gratis. Ook onderhandelen we bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst gratis met de werkgever voor een betere overeenkomst. De kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Vaak wordt er in de vaststellingsovereenkomst een bepaling opgenomen waarin de werkgever een bepaald bedrag voor juridisch advies geeft aan de werknemer. De werkgever wil immers ook dat de werknemer volledig op de hoogte is van de juridische gevolgen van het ontslag. Op deze manier kunnen wij een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst gratis voor u controleren.

Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst zal rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is geen ontslag op staande voet, dus de werknemer mag niet per direct worden ontslagen. Het gebeurt regelmatig dat de werknemer vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Dit houdt in dat de werknemer zijn salaris krijgt uitbetaald tot de einddatum van het contract, maar niet meer hoeft te werken.

De duur van de opzegtermijn is o.a. afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt in de CAO of arbeidsovereenkomst. Indien er in de CAO of arbeidsovereenkomst niets is geregeld over de opzegtermijn, is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

De wettelijke opzegtermijn voor werkgever is afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer voor de werkgever heeft gewerkt. Bij 0 tot 5 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor 5 tot 10 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Bij 10 tot 15 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Voor een dienstverband van 15 jaar of langer geldt een opzegtermijn van 4 maanden.

Door de vaststellingsovereenkomst gratis door ons te laten controleren voorkomt u dat uw WW-uitkering niet goed aansluit op de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het UWV stelt hier namelijk strenge eisen aan.

Transitievergoeding

Als een werknemer met een vast contract wordt ontslagen, heeft hij in beginsel recht op een ontslagvergoeding. Vroeger gold voor werknemer de kantonrechtersformule. Hiermee kon de werknemer een hoge ontslagvergoeding krijgen. Echter, is de wetgeving veranderd. Inmiddels geldt de transitievergoeding. Deze vergoeding is lager dan de vergoeding die werknemers kregen op basis van de kantonrechtersformule.

De hoogte van de transitievergoeding is o.a. afhankelijk van het salaris, de leeftijd van de werknemer en het aantal jaar dat de werknemer voor de werkgever heeft gewerkt. De transitievergoeding kan worden berekend via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

De werknemer is vrij om de transitievergoeding te besteden hoe hij wil. Officieel is de vergoeding bedoeld om de werknemer te helpen bij de zoektocht naar een baan, bijvoorbeeld voor omscholing. Maar in de praktijk wordt de vergoeding vaak voor andere doeleinden gebruikt.

Nieuwe baan na ondertekening vaststellingsovereenkomst

Nadat de werknemer de vaststellingsovereenkomst krijgt, starten de onderhandelingen. Het is namelijk vaak mogelijk om een betere overeenkomst te krijgen. De jurist van de werknemer zal dan contact opnemen met de werkgever en aangeven welke bepalingen uit de overeenkomst dienen te worden aangepast. Uiteindelijk zal de definitieve overeenkomst door beide partijen moeten worden ondertekend. Maar hoe zit het als de werknemer vrij snel na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een nieuwe baan vindt?
Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst blijft de werknemer nog bij de werkgever in dienst. De werkgever zal namelijk rekening moeten houden met de opzegtermijn. Maar het kan zijn dat de werknemer een nieuwe baan vindt. Er zal dan moeten worden gesproken met de werkgever over de voortzetting van het dienstverband. Er kan dan bijvoorbeeld afgesproken dat de werknemer uit dienst gaat bij de werkgever vanaf de datum dat hij een nieuwe baan heeft. Ook kan de werknemer 2 banen hebben. Deze situatie kan zich voordoen als de werknemer vrijgesteld is van werkzaamheden bij zijn oude werkgever. Maar hij kan wel alvast aan de slag bij de nieuwe werkgever. Uiteraard zal hij aan de oude werkgever moeten doorgeven dat hij een nieuwe baan heeft gevonden.

Geen akkoord bij onderhandelingen vaststellingsovereenkomst

Indien werknemer en werkgever geen akkoord bereiken bij de onderhandelingen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zal de zaak voor moeten worden gelegd aan de rechter of het UWV. De zaak zal aan het UWV moeten worden voorgelegd indien er sprake is van een ontslag vanwege bedrijfseconomische reden. Er zullen dan financiële redenen aan het ontslag ten grondslag moeten liggen. Het gaat in die situatie financieel zo slecht met de werkgever dat hij personeel moet ontslaan.

Als er geen sprake is van een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zal de zaak moeten worden voorgelegd aan de rechter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ontslag vanwege het niet goed functioneren van werknemer. Een vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren is mogelijk. Maar aan een rechtszaak zijn kosten verbonden. Maar u kunt via de rechter (een deel) van de kosten terugkrijgen.

Wat te doen na ondertekening vaststellingsovereenkomst?

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, kan de werknemer via de website van het UWV een WW-uitkering aanvragen. Hij zal vervolgens een vragenlijst moeten doorlopen. Ook zal de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst moeten worden geüpload. De afhandeling gaat vaak volledig via internet. Als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, is het aanvragen  van een WW-uitkering uiteraard niet nodig.

In de vaststellingsovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over het inleveren van bedrijfseigendommen. Het is uiteraard van belang dat werknemer de bedrijfseigendommen tijdig inlevert.

Eindafrekening

In de vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgenomen dat de werknemer een eindafrekening krijgt.  In de eindafrekening staan de bedragen die de werknemer nog krijgt van de werkgever of nog moet betalen. Hierbij kan worden gedacht aan de transitievergoeding, maar ook bijvoorbeeld de uitbetaling van het vakantiegeld.

Ook zullen er in de vaststellingsovereenkomst afspraken moeten worden gemaakt over de vakantiedagen. Werkgevers noteren vaak in de vaststellingsovereenkomst dat de vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen. Dit betekent dat het saldo van de vakantiedagen op 0 wordt gezet. Dit kan voor een werknemer handig zijn indien de werknemer min-uren heeft, omdat hij teveel vakantiedagen heeft opgenomen. Er kan dan ervoor worden gekozen om via een vaststellingsovereenkomst het saldo aan vakantiedagen op 0 te zetten, zodat beide partijen elkaar niks meer verschuldigd zijn. Ook kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de vakantiedagen worden uitbetaald, maar werknemer is hiervoor afhankelijk van de medewerking van de werkgever.

Bedenktermijn

Werknemers kunnen soms door een werkgever onder druk worden gezet  om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Sommige werknemers schakelen geen jurist in, en kunnen zich dan later pas bewust worden van de gevolgen van de ondertekening. Hier is een oplossing voor. De werknemer kan zich beroepen op de bedenktermijn. Officieel heeft de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen. Hij kan binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst aangeven dat hij zich bedenkt. Hiermee worden de gevolgen van ondertekeningen ongedaan gemaakt.

Finale kwijting

In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgenomen dat beide partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dit betekent dat zij na ondertekening van de overeenkomst niets meer van elkaar kunnen eisen.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten checken? Neem gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ons ook benaderen indien u algemene vragen heeft.