Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren? Dat kunnen we voor u doen. De controle wordt uitgevoerd door een meester in de rechten.

Ook onderhandelen we gratis met de werkgever voor een betere overeenkomst. Lees hier meer over onze gratis rechtshulp bij ontslag. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die u krijgt bij een dreigend ontslag. De werkgever geeft u deze overeenkomst om een ontslag met een wederzijds goedvinden tot stand te brengen. Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak aangeboden als u een vast contract heeft, maar kan ook worden aangeboden als u een tijdelijk contract heeft. Dit tijdelijke contract kan dan tussentijds worden beëindigd via een vaststellingsovereenkomst.

Verschil vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De termen ‘vaststellingsovereenkomst’ en ‘beëindigingsovereenkomst’ worden in de praktijk door elkaar gebruikt. De term beëindigingsovereenkomst is niet in de wet geregeld. Dit betekent dat werknemer en werkgever via deze overeenkomst vrij zijn om af te spreken wat ze willen. De wet stelt geen eisen aan deze overeenkomst. Echter, stelt het UWV wél eisen aan de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het krijgen van een WW-uitkering. Maar hierover later meer.

In tegenstelling tot de beëindigingsovereenkomst is de vaststellingsovereenkomst wel in de wet geregeld. De vaststellingsovereenkomst is ‘sterker’ dan een beëindigingsovereenkomst. Via een vaststellingsovereenkomst zouden ook wetsartikelen opzij kunnen worden gezet. Doordat een vaststellingsovereenkomst ‘sterker’ is dan een beëindigingsovereenkomst, kan een werkgever ervoor kiezen om van een vaststellingsovereenkomst gebruik te maken. Vaak zal er dan ook een artikel in de overeenkomst zijn opgenomen waaruit blijkt dat de overeenkomst een vaststellingsovereenkomst is in de zin van art. 7:900 BW (het wetsartikel over de vaststellingsovereenkomst).

WW-uitkering en vaststellingsovereenkomst

U vraagt zich misschien af of u een WW-uitkering kunt krijgen als u een vaststellingsovereenkomst tekent. Ook als u een vaststellingsovereenkomst tekent, kunt u een WW-uitkering krijgen. Maar het is dan wel van belang dat de inhoud van de overeenkomst in orde is. De overeenkomst moet namelijk naar het UWV worden gestuurd. Als de artikelen in de overeenkomst niet juist zijn geformuleerd, kan dit ten koste gaan van het recht op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Het is van belang om de overeenkomst altijd te laten controleren door een jurist. Wij controleren de vaststellingsovereenkomst gratis. Ook onderhandelen we bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst gratis met de werkgever voor een betere overeenkomst. Dit kunnen wij doen omdat de werkgever meestal een budget heeft voor juridisch advies. Wij sturen de factuur dan naar de werkgever. Uiteraard gaat dit in goed overleg, en zullen wij nooit zonder uw toestemming contact opnemen met de werkgever.

Ook als de werkgever geen budget heeft voor juridisch advies, kunnen we u helpen. Wij verdienen dan niets aan de zaak, maar hebben dan wel iemand geholpen.

Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst zal rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is geen ontslag op staande voet, dus u mag niet per direct worden ontslagen. Het gebeurt regelmatig dat de werknemer vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Dit houdt in dat de werknemer zijn salaris krijgt uitbetaald tot de einddatum van het contract, maar niet meer hoeft te werken.

De duur van de opzegtermijn is o.a. afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt in de CAO of arbeidsovereenkomst. Als er in de CAO of arbeidsovereenkomst niets is geregeld over de opzegtermijn, is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

De wettelijke opzegtermijn voor werkgever is afhankelijk van het aantal jaar dat u voor de werkgever werkt. Bij 0 tot 5 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor 5 tot 10 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Bij 10 tot 15 dienstjaren geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Voor een dienstverband van 15 jaar of langer geldt een opzegtermijn van 4 maanden.

In een vaststellingsovereenkomst kunt u onderling afspraken maken. Misschien zou u per direct willen vertrekken. Als de werkgever hiermee instemt, kan dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar houd er rekening mee dat uw WW-uitkering dan pas in zal gaan nadat de opzegtermijn voorbij is. Hierdoor kunt u dus een aantal maanden geen salaris, en geen uitkering, hebben.

Door de vaststellingsovereenkomst gratis door ons te laten controleren voorkomt u dat uw WW-uitkering niet goed aansluit op de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het UWV stelt hier namelijk strenge eisen aan.

Transitievergoeding

Als u wordt ontslagen, heeft u in beginsel recht op een ontslagvergoeding. Vroeger gold de kantonrechtersformule. Die was vaak gunstig. Maar de wetgeving is veranderd. Inmiddels geldt de transitievergoeding. De transitievergoeding is lager dan de vergoeding die werknemers kregen op basis van de kantonrechtersformule.

De hoogte van de transitievergoeding is o.a. afhankelijk van het salaris, en het aantal jaar dat de u voor de werkgever heeft gewerkt. Eerst speelde uw leeftijd ook een rol. Maar inmiddels hoeft er bij de berekening van de transitievergoeding geen rekening meer te worden gehouden met uw leeftijd. De transitievergoeding kan hier worden berekend.

U bent vrij om de transitievergoeding te besteden hoe u wil. Officieel is de vergoeding bedoeld om u te helpen bij de zoektocht naar een baan, bijvoorbeeld voor omscholing. Maar in de praktijk wordt de vergoeding vaak voor andere doeleinden gebruikt.

Nieuwe baan na ondertekening vaststellingsovereenkomst

Nadat een jurist de vaststellingsovereenkomst heeft gecontroleerd, starten de onderhandelingen. Het is vaak mogelijk om een betere overeenkomst te krijgen. Uw jurist zal dan contact opnemen met de werkgever en aangeven welke bepalingen uit de overeenkomst dienen te worden aangepast. Uiteindelijk zal de definitieve overeenkomst door beide partijen moeten worden ondertekend. Maar wat gebeurt er als u na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een nieuwe baan vindt?

Er kan bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst worden genoteerd dat u uit dienst gaat vanaf de datum dat u een nieuwe baan heeft. Ook kunt u 2 banen hebben. Deze situatie kan zich voordoen als u bent vrijgesteld van werkzaamheden bij de oude werkgever. Maar wel alvast aan de slag kan bij de nieuwe werkgever.

Is het verplicht om de oude werkgever te laten weten dat u ander werk heeft? Ja, dit hoort u te doen. Let erop dat in uw contract een nevenactiviteitenbeding kan staan. Uit dit beding kan blijken dat u alleen ergens anders mag werken als de werkgever daar toestemming voor geeft. Ook zonder dit beding hoort u door te geven dat u ander werk heeft.

Geen akkoord bij onderhandelingen vaststellingsovereenkomst

Indien werknemer en werkgever geen akkoord bereiken bij de onderhandelingen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zal de zaak voor moeten worden gelegd aan de rechter of het UWV. De zaak zal aan het UWV moeten worden voorgelegd indien er sprake is van een ontslag vanwege bedrijfseconomische reden. Er zullen dan financiële redenen aan het ontslag ten grondslag moeten liggen. Het gaat in die situatie financieel zo slecht met de werkgever dat hij personeel moet ontslaan.

Als er geen sprake is van een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zal de zaak moeten worden voorgelegd aan de rechter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ontslag vanwege het niet goed functioneren van werknemer. Een vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren is mogelijk. Maar aan een rechtszaak zijn kosten verbonden. Maar u kunt via de rechter (een deel) van de kosten terugkrijgen.

Wat te doen na ondertekening vaststellingsovereenkomst?

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, kan de werknemer via de website van het UWV een WW-uitkering aanvragen. Hij zal vervolgens een vragenlijst moeten doorlopen. Ook zal de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst moeten worden geüpload. De afhandeling gaat vaak volledig via internet. Als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, is het aanvragen  van een WW-uitkering uiteraard niet nodig.

In de vaststellingsovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over het inleveren van bedrijfseigendommen. Het is uiteraard van belang dat werknemer de bedrijfseigendommen tijdig inlevert.

Eindafrekening

In de vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgenomen dat de werknemer een eindafrekening krijgt.  In de eindafrekening staan de bedragen die de werknemer nog krijgt van de werkgever of nog moet betalen. Hierbij kan worden gedacht aan de transitievergoeding, maar ook bijvoorbeeld de uitbetaling van het vakantiegeld.

Ook zullen er in de vaststellingsovereenkomst afspraken moeten worden gemaakt over de vakantiedagen. Werkgevers noteren vaak in de vaststellingsovereenkomst dat de vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen. Dit betekent dat het saldo van de vakantiedagen op 0 wordt gezet. Dit kan voor een werknemer handig zijn indien de werknemer min-uren heeft, omdat hij teveel vakantiedagen heeft opgenomen. Er kan dan ervoor worden gekozen om via een vaststellingsovereenkomst het saldo aan vakantiedagen op 0 te zetten, zodat beide partijen elkaar niks meer verschuldigd zijn. Ook kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de vakantiedagen worden uitbetaald, maar werknemer is hiervoor afhankelijk van de medewerking van de werkgever.


Bedenktermijn

U kunt door een werkgever onder druk worden gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. U schakelt bijvoorbeeld geen jurist in, en beseft later waar u eigenlijk voor tekent. Hier is een oplossing voor. U kunt zich beroepen op de bedenktermijn. Officieel heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De termijn gaat in vanaf het moment van ondertekening. U kunt binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst aangeven dat u zich bedenkt. Hierdoor bent u niet meer gebonden aan de vaststellingsovereenkomst, en blijft u (voorlopig) in dienst. U bent niet verplicht om een reden te noemen.

Finale kwijting

In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak genoteerd dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dit betekent dat ze na ondertekening van de overeenkomst niets meer van elkaar kunnen eisen. Vandaar dat het van belang is om alle afspraken in de overeenkomst te noteren. Anders kan bijvoorbeeld uw recht op betaling van een bonus verloren gaan.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten checken? Neem gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ons ook benaderen indien u algemene vragen heeft.